Nový vládní program na podporu přímých zahraničních investic v Gruzii

Vláda Gruzie zahájila nový státní program na podporu zahraničních investičních projektů se státním příspěvkem až do výše 1 mil. GEL (asi 300 tis. USD). Cílem programu je podpora růstu přímých zahraničních investic v zemi, příliv znalostí a technologií a vytváření nových pracovních míst v Gruzii.

Program realizuje agentura „Enterprise Georgia“ a je určen pro společnosti registrované v Gruzii, které zastupují dceřiné společnosti působící mimo Gruzii a investující zahraniční kapitál v zemi. Společnosti musí pro účast v programu splňovat zejména následující kritéria:

 • Společnost je registrována v souladu s právními předpisy Gruzie a je dceřinou společností právnické osoby (mateřské společnosti) registrované mimo Gruzii, v níž mateřská společnost vlastní 50 % nebo více akcií s hlasovacím právem a ovládá dceřinou společnost;
 • Nejméně 50 % investičního závazku společnosti musí být zajištěno zahraniční investicí;
 • Společnost investuje do způsobilých sektorů ekonomiky definovaných programem;
 • Mateřská společnost má minimálně dva roky zkušeností ve způsobilých sektorech hospodářství, které musí být potvrzeny příslušnými dokumenty;
 • Dceřiná společnost v Gruzii a mateřská společnost mimo Gruzii musí působit ve stejných způsobilých sektorech hospodářství.

Způsobilé sektory hospodářství:

 • Výroba elektrotechnických a elektronických výrobků;
 • Výroba letadlových dílů a komponentů;
 • Výroba vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů;
 • Vývoz obchodních služeb/outsourcing podnikových procesů (BPO);
 • Rozvoj skladů a logistických center;
 • Opravy a údržba letadel (MRO).

V rámci programu je společnostem udělován příspěvek na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyškolením pracovních sil a zajištěním infrastruktury a/nebo komunikace.

Náklady na vyškolení pracovní síly mohou zahrnovat:

 • Platy školitelů (místních i zahraničních);
 • Náklady na školicí služby;
 • Výdaje spojené s cestováním a ubytování školitelů v případě zahraničních školitelů;
 • Výdaje spojené s cestováním a ubytováním zaměstnanců v případě školení v zahraničí;
 • Náklady na pronájem v případě pronájmu tréninkových prostor;
 • Nákup/pronájem vybavení nezbytného pro tréninkové účely (přilby, speciální oblečení atd.).

Náklady na infrastrukturu a/nebo komunikaci mohou zahrnovat:

 • Náklady na stavbu (včetně přípravných prací) a/nebo opravu budovy nezbytné pro realizaci investičního projektu;
 • Náklady spojené se zajištěním komunikací, je-li to nutné (stavba/oprava silnice; výstavba elektrických přenosových vedení a elektroinstalace a instalace příslušného elektrického zařízení; uspořádání kanalizačních systémů, dodávky vody a plynu do zařízení; přístup k internetu).

Výše příspěvku závisí na investiční povinnosti a je stanovena následovně:  

Hospodářský sektorInvestiční povinnost (Investice a počet zaměstnanců)Maximální výše grantu
Výroba elektrických a elektronických výrobků; výroba letadlových dílů a komponentů; výroba vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů10 mil. GEL (~ 3 mil. USD) a 150 nových pracovních míst1 milion GEL (300 tis. USD)
Vývoz obchodních služeb/outsourcing obchodních procesů (BPO)5 mil. GEL (~ 1,5 mil. USD) a 200 nových pracovních míst750 000 GEL (230 tis. USD)
Rozvoj skladů a logistických center10 mil. GEL (~ 3 mil. USD) a 100 nových pracovních míst1 milion GEL (300 tis. USD)
Opravy a údržba letadel (MRO)10 mil. GEL (~ 3 mil. USD) a 100 nových pracovních míst1 milion GEL (300 tis. USD)

Společnosti, které mají zájem o účast v programu, zašlou žádost agentuře „Enterprise Georgia“ spolu s obchodním plánem investičního projektu. Mezi agenturou a investorem bude uzavřena příslušná dohoda, kterou se investor zaváže k investiční povinnosti a zahájí realizaci projektu, jehož maximální doba trvání je 39 měsíců.

Plnění investičního závazku pro všechna způsobilá hospodářská odvětví kromě outsourcingu podnikových procesů by mělo být naplánováno takto:

 • Nejméně 25 % investice – do 18 měsíců po podpisu smlouvy;
 • Zbývající investice – do 39 měsíců po podpisu smlouvy;
 • Celkový počet nových pracovních míst – do 39 měsíců od podpisu smlouvy.

Plnění investičních závazků pro sektor outsourcingu podnikových procesů by mělo být naplánováno takto:

 • Zahájení provozu/fungování do 24 měsíců po podpisu smlouvy;
 • Nejméně 60% investice – do 24 měsíců po podpisu smlouvy;
 • Zbývající investice – do 39 měsíců po podpisu smlouvy;
 • Nejméně 60% nových pracovních míst – do 24 měsíců od podpisu smlouvy.
 • Celkový počet nových pracovních míst – do 39 měsíců od podpisu smlouvy.

Příspěvek se uděluje pouze v případě, že společnost splnila svůj investiční závazek definovaný smlouvou a vzniklé výdaje byly v souladu s účely příspěvku, což musí být potvrzeno příslušnými zprávami auditu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie). Autorka: Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme