NRB navázala spolupráci s Ústeckým krajem v oblasti infrastrukturních projektů

Národní rozvojová banka (NRB) uzavřela s krajem memorandum o spolupráci s cílem naplnit cíle Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 a potřeby kraje při realizaci infrastrukturních projektů v oblasti dopravy, zdravotnictví, energetiky a jiné místní infrastruktury a rovněž při podpoře podnikatelského sektoru v kraji.

„Nyní připravujeme několik velkých rozvojových projektů, ale finanční zdroje kraje a rozpočty obcí v našem regionu jsou omezené. Proto bychom některé z naplánovaných projektů Strategie rozvoje Ústeckého kraje na období 2021 – 2027 velice rádi realizovali ve spolupráci s NRB. Uzavření memoranda o spolupráci nám umožní využít zkušeností jejích odborníků při identifikaci a posuzování našich projektů z hlediska nedotačních možností jejich financování. Podle výsledků této analýzy pak rozhodneme o nejvhodnějším způsobu jejich financování včetně využití zdrojů NRB a Národního rozvojového fondu,“ uvádí hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Výsledkem spolupráce banky a kraje má být vznik portfolia projektů, které budou financovatelné jak z pohledu banky, tak z pohledu soukromých investorů. „Je předpoklad, že některé projekty bude možné financovat přímo Národním rozvojovým fondem, další pak prostřednictvím tradičních produktů naší banky,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB, a dodává: „K samotnému financování můžeme pak použít například prostředky Evropské investiční banky, které máme od konce července tohoto roku k dispozici a díky kterým můžeme financovat projekty veřejných subjektů, tzn. krajů a měst.“

Spolupráce s krajem může být z mnoha hledisek inspirativní pro ostatní kraje nebo města mimo jiné i z pohledu realizace projektů veřejné infrastruktury formou PPP. Problematikou, kterou řeší v Ústeckém kraji, se totiž zabývají i ostatní municipality a často realizaci projektů odkládají kvůli nedostatku finančních zdrojů. Základní myšlenkou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kdy partneři sdílejí užitky a rizika plynoucí ze zprostředkování veřejné infrastruktury a veřejných služeb.

Národní rozvojová banka disponuje specializovaným poradenským týmem pro oblast financování infrastruktury, který dokáže projekty identifikovat a nastavit tak, aby co nejméně zatěžovaly veřejné rozpočty a přitom nedocházelo k odkládání jejich realizace až na dobu, kdy peněz ve veřejných rozpočtech bude dostatečné množství.

Do financování projektů kraje se počítá i se zapojením Národního rozvojového fondu, dceřinou společností banky, který byl založen za účelem rozvoje infrastruktury v ČR. Jeho úkolem je v první fázi pomoci veřejným subjektům připravit infrastrukturní projekty tak, aby byly atraktivní pro soukromé investory, v další fázi pak usnadnit a zlevnit jejich realizaci.

Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, tehdy jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 ČMZRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme