Obchodní dohoda s Vietnamem dostala zelenou od Evropského parlamentu

Dohoda odstraní prakticky všechna obchodní cla mezi EU a Vietnamem. Vzájemný obchod ročně dosahuje více než 50 miliard eur. Součástí dohody jsou i ustanovení posilující ochranu lidských práv a životního prostředí. Ještě ji musí ratifikovat vietnamské Národní shromáždění. Kromě obchodní dohody vyjednala Komise s Vietnamem také dohodu o ochraně investic, která čeká na ratifikaci národními parlamenty členských zemí.

Obchodní dohoda odstraní prakticky všechna cla na zboží, s nímž se mezi oběma stranami obchoduje, a prostřednictvím silných, právně závazných a vymahatelných ujednání v oblasti udržitelného rozvoje zaručí dodržování pracovních práv, ochrany životního prostředí a Pařížské dohody o klimatu.

Komisař pro obchod Phil Hogan k tomu uvedl: „Dohoda mezi EU a Vietnamem má obrovský ekonomický potenciál. Profitovat z ní budou spotřebitelé, pracovníci, zemědělci i podniky. Nejde v ní ale jen o hospodářské přínosy. Je důkazem, že obchodní politika může představovat pozitivní sílu. Díky našim obchodním rozhovorům již Vietnam vyvinul značné úsilí o zlepšení svých pracovních práv. Jakmile začnou tyto dohody platit, budeme mít možnost reformy ve Vietnamu dále podporovat a monitorovat.“

Jedná se o nejkomplexnější obchodní dohodu mezi EU a rozvojovou zemí a tato skutečnost byla plně vzata v potaz: Vietnam odstraní svá cla postupně v průběhu delšího období 10 let, aby bylo možné zohlednit jeho rozvojové potřeby. Mnoho důležitých vývozních položek EU, jako jsou léčivé přípravky, chemické látky nebo strojní zařízení, však bude při dovozu osvobozeno od cla již ode dne vstupu dohody v platnost. Obchodní dohoda rovněž obsahuje zvláštní ustanovení ohledně necelních překážek v automobilovém průmyslu. Dále poskytne ochranu pro 169 tradičních evropských potravin a nápojů (známých jako chráněná zeměpisná označení) – např. víno Rioja nebo sýr Roquefort.

Podle obchodní dohody se evropské společnosti budou moci rovněž ucházet o veřejné zakázky vypisované úřady a státními podniky ve Vietnamu za stejných podmínek jako jejich vietnamské protějšky.

Dohoda nenabízí jen významné ekonomické příležitosti. Díky stanovení přísných norem v oblasti práce, ochrany spotřebitelů a životního prostředí také zajišťuje vzájemnou provázanost obchodu, investic a udržitelného rozvoje a zabraňuje při obchodu a investicích nežádoucímu podbízení.

Dohoda zavazuje obě strany k:

  • ratifikaci osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a dodržování, prosazování a účinnému provádění zásad MOP týkajících se základních práv při práci,
  • provádění Pařížské dohody a dalších mezinárodních dohod o životním prostředí a jednání ve prospěch udržitelné ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů, biologické rozmanitostí, lesnictví a rybolovu a
  • zapojení nezávislé občanské společnosti do monitorování realizace těchto závazků oběma stranami.

Vietnam již pokročil při plnění některých závazků:

  • v červnu 2019 ratifikoval Úmluvu MOP č. 98 o kolektivním vyjednávání,
  • v listopadu 2019 přijal revidovaný zákoník práce,
  • potvrdil harmonogram pro ratifikaci zbývajících dvou základních úmluv MOP o svobodě sdružování a o nucené práci.

Obchodní dohoda rovněž obsahuje institucionální a právní vazbu na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která umožňuje přijmout příslušná opatření v případě závažného porušování lidských práv.

Další kroky

Po schválení v Parlamentu může nyní Rada obchodní dohodu uzavřít. Poté, co obchodní dohodu ratifikuje také vietnamské Národní shromáždění, může vstoupit v platnost, k čemuž s největší pravděpodobností dojde počátkem léta 2020. Dohodu o ochraně investic s Vietnamem budou ještě muset ratifikovat všechny členské státy v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy. Po ratifikaci nahradí dvoustranné dohody o ochraně investic, které s Vietnamem uzavřelo 21 členských států EU.

Souvislosti

Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný obchod zbožím dosahuje ročně hodnoty 49,3 miliardy eur, u služeb je to 4,1 miliardy eur.

Hlavními vývozními artikly z EU do Vietnamu jsou jednak špičkové technologické produkty včetně elektrických strojů a zařízení, letadel a automobilů, jednak farmaceutické výrobky. Vietnam vyváží do EU zejména elektronické výrobky, obuv, textil a oděvy, kávu, rýži, mořské plody a nábytek.

EU je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu – v roce 2017 činil celkový objem přímých zahraničních investic 6,1 miliardy eur. Většina investic EU se týká průmyslového zpracování a výroby.

• Teritorium: Evropa | Vietnam

Doporučujeme