Obvodní soud posvětil katalogové podvody

Katalogové podvody založené na hromadném obesílání ekonomických subjektů jsou notoricky známé již od 90. let minulého století. Mohlo by se zdát, že podnikatelé již na tento trik jen tak nenaletí, opak je ale pravdou. A s ohledem na nedávný rozsudek českého soudu by se čeští podnikatelé měli mít na pozoru, varuje Hospodářská komora.

Obvodní soud pro Prahu 1 bohužel žije patrně v blažené nevědomosti. Jedině tak si lze vysvětlit jeho rozsudek č. j. 22 C 64/2018-95 ze dne 29. 5. 2019, ve kterém německé podvodné společnosti DAD GmbH přiznal nárok na zaplacení 960 eur spolu s příslušenstvím.

Katalogový podvod

Katalogové podvody jsou realizovány hromadným obesíláním hospodářských subjektů. Zpravidla zahraniční podvodná firma vyzývá příjemce k uvedení, doplnění či opravě jeho kontaktních údajů pro účely online katalogu. Pokud příjemce této dopisní pasti pročte průvodní dopis a formulář pouze zběžně, nepostřehne, že se jedná o úplatnou službu. Mnohdy dokonce s ohledem na oficiálně znějící název katalogu, cizojazyčné znění výzvy a stanovenou lhůtu pro odpověď nabude příjemce dojmu, že se jedná o jakousi úřední výzvu a že odpovědět musí.

Opravou často záměrně chybně uvedených údajů na formuláři a jeho odesláním v předplacené obálce zpět zasilateli se však oběť ve skutečnosti zavazuje platit zpravidla stovky eur ročně za zcela bezcennou službu. Smlouvu nadto nelze nikterak snadno ukončit, obsahuje mnohdy dohodu o volbě zahraničního práva a místní příslušnosti zahraničního soudu, či dokonce arbitrážní doložku.

V konkrétním případě řešeném před Obvodním soudem pro Prahu 1 se tak jistá česká společnost zavázala k platbě 480 eur ročně po dobu minimálně 3 let za uveřejnění svých kontaktních údajů na stránce se zavádějícím označením European Business Number. Věc měl podle německého práva rozhodovat hamburský soud v místě sídla podvodníka. Jelikož však společnost DAD GmbH již v minulosti s podobnými nároky v Německu u soudů neuspěla, využila svého práva žalovat přímo v České republice. Na základě rozsudku pražského obvodního soudu, který jí nárok přiznal, teď podvodná společnost obesílá s předžalobními výzvami stovky či spíše tisíce dalších českých subjektů.

Německo příkladem

Příslušné soudy v Hamburku či například také ve městě Heilbronn již v roce 2010 dovodily, že nároky společnosti DAD GmbH nelze přiznat, a dokonce že jednání společnosti naplňuje znaky trestného činu podvodu. Německé soudy přehledně popsaly, jak praxe žalující strany míří na to, aby čtenáře zmátla, a formulářem s předplacenou obálkou se jej snaží přimět k neuvážené odpovědi. Celkové uspořádání textu je navíc zavádějící už tím, že je zdůrazněna bezplatnost. Nabízené služby jsou hospodářsky zcela bezvýznamné a povinnost za zápis zaplatit stojí mimo jakékoliv rozumné očekávání. Účelem je oslovit velké množství příjemců a zacílit na ty, kteří si dopis přečtou jen letmo a budou uvedeni v omyl ohledně bezplatnosti.

Češi přešlapují na místě

Zmíněný spor při Obvodním soudu pro Prahu 1 se na základě obchodních podmínek vytištěných na druhé straně formuláře řídil německým právem. Obvodní soud měl k dispozici alespoň jeden z německých rozsudků, další rozsudky lze také snadno dohledat online. Přesto si pražský soud po přeložení tří paragrafů vyložil německý občanský zákoník poněkud svérázně. Přesněji řečeno obvodní soud rezignoval na úvahu, zda jednání DAD GmbH je ve smyslu německého i českého práva proti dobrým mravům a zda se jedná o majetkově výrazně neodpovídající plnění.

Namísto toho smetl námitku žalovaného na jednání v naprostém omylu s tím, že jakožto podnikatel má povinnost jednat s určitou obezřetností a opatrností. Což obvodní soud uvedl doslova i v odůvodnění rozsudku formulací „… že žalovaný uzavřel předmětnou smlouvu důsledkem nepozornosti, tak rozhodně neznamená, že by jednal v omylu“. A vše podpořil i poukazem na to, že německý rozsudek týkající se stejného podvodu není jakkoliv relevantní, protože prý určité odlišnosti v dříve používaném formuláři zakládaly zcela jiný skutkový stav. Jako by podvod nebyl podvodem.

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 prozatím není pravomocný. Právní řád nabízí celou řadu nástrojů, kterými se lze proti podvodníkům bránit. Vedle německého práva by bylo v krajním případě možné odvolat se například i na české právo nekalé soutěže. To dokonce po několik let před účinností nového občanského zákoníku katalogové podvody postihovalo výslovně. Věříme proto, že odvolací soud prvoinstanční rozsudek, kterým dnes DAD GmbH obesílá své oběti, zruší.

Převzato z časopisu Komora. Autoř článku: Tomáš Elbert a Tomáš Ouroda

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme