Od 1.7.2017 je podmínkou účinnosti smlouvy zveřejnění v registru smluv

Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti (je možné poskytovat plnění) nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena).Povinnost uveřejnění v registru smluv se vztahuje na smlouvy, jejíž stranou je některý ze subjektů:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Povinnost uveřejnit smlouvu v registru se nevztahuje na smlouvy v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské smlouvy (např. pracovní smlouvy). Další výjimkou jsou technické předlohy, projektová dokumentace, smlouvy týkající se zpravodajských služeb, smlouva uzavřená akciovou společností, smlouvy uzavřené na komoditní burze, smlouvy, jejichž cenné papíry se obchodují na regulovaném trhu nebo smlouva, u níž hodnota plnění nepřesahuje 50 000 Kč bez DPH.

Smlouva se nepovažuje za uzavřenou prostřednictvím registru smluv, jestliže neobsahuje:

 • identifikaci smluvních stran,
 • vymezení předmětu smlouvy,
 • cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
 • datum uzavření smlouvy.

Smlouvu v registru může uveřejnit výše uvedený subjekt nebo druhá strana, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Podrobnější informace o registru smluv na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Převzato z časopisu Komora.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme