Od 4. listopadu do konce roku pracují ženy zadarmo

Den rovného odměňování: společné prohlášení prvního místopředsedy Timmermanse a komisařek Thyssenové a Jourové.

První místopředseda Komise Frans Timmermans, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová a komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová před tímto symbolickým dnem prohlásili:

„Je tomu šedesát let, co byla zásada stejné odměny zakotvena v evropských Smlouvách, ale ženy po celé Evropě stále ještě nemohou konstatovat, že by zákony o rovnosti platů odpovídaly jejich každodenní životní realitě. Evropské ženy stále ve srovnání s mužskými kolegy pracují dva měsíce zdarma a pokrok je příliš pomalý.

I když jsme v posledních pěti letech podnikli určité kroky správným směrem, je třeba udělat více a pokrok musí být rychlejší. Naši občané od nás očekávají lepší výsledky.

Devět z deseti Evropanů – žen i mužů – považuje za nepřijatelné, aby byly ženy za tutéž práci placeny méně než muži.

Vědění je moc. Čím více tedy dokážeme zprůhlednit hlavní příčiny rozdílného odměňování, tím lépe budeme schopni jej řešit. Transparentnost odměňování je velmi důležitá, protože umožňuje zjistit případy mzdové diskriminace a pracovníci či zákazníci si díky ní mohou o situaci učinit vlastní úsudek a podniknout potřebné kroky. 64 % Evropanů by souhlasilo s tím, aby jejich zaměstnavatel zveřejňoval výši průměrných odměn podle typu pracovní náplně a pohlaví.

Transparentnost odměňování v kombinaci s dalšími řešeními (např. rovnoměrným rozdělením pečovatelských povinností mezi ženami a muži, které usnadňuje nová evropská směrnice o rodičovské a pečovatelské dovolené) by nám pomohla řešit prvotní příčiny rozdílného odměňování.

Vítáme proto oznámení nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové, že v prvních 100 dnech mandátu nové Komise budou předložena opatření na zavedení povinné transparentnosti odměňování.

V boji proti rozdílům v odměňování žen a mužů musíme pokračovat, a to v zájmu vyšší efektivity pracovní síly a spravedlivější společnosti.“

Souvislosti

Faktory, které stojí za mzdovými rozdíly, jsou různé: ženy častěji pracují na částečný úvazek, v podnicích se potýkají s fenoménem „skleněného stropu“, jsou zaměstnány v odvětvích s nižšími platy nebo musí často převzít primární odpovědnost za péči o rodinu. Jedno z možných řešení spočívá v tom, že se zlepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Komise za tímto účelem předložila v dubnu 2017 návrh, který v lednu 2019 přijaly Evropský parlament a Rada.

Rozdíly v odměňování se rovněž odvíjejí od genderových stereotypů a diskriminace. Relativní váhu těchto příčin přitom nelze zjistit bez větší mzdové transparentnosti.

Na úrovni EU se Junckerova Komise v posledních pěti letech věnovala několika různým iniciativám. V roce 2014 přijala Komise doporučení o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen podporou konkrétních opatření v oblasti mzdové transparentnosti, včetně práva na informace, auditu odměňování, podávání zpráv o odměnách či začlenění problematiky rovného odměňování do kolektivního vyjednávání. Ve  zprávě o plnění tohoto doporučení za rok 2017 bylo shledáno, že opatření nejsou dostatečně účinná a nejsou v dostatečné míře realizována.

V listopadu 2017 spustila Komise evropský akční plán pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Tento plán je postaven na uceleném přístupu a zabývá se veškerými prvotními příčinami mzdových rozdílů mezi ženami a muži. Jedno z opatření přitom spočívá ve zlepšení transparentnosti odměňování.

Na projekty, které se zaměřují na vyvracení stereotypů, na profesní poradenství a volbu povolání, na ženy v rozhodování a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, na odstraňování rozdílů mezi ženami a muži v průběhu života a na způsoby řešení rozdílů v zaměstnanosti, mzdách a důchodech, byly dosud poskytnuty prostředky ve výši 14,2 milionu eur.

V roce 2018 začala Komise opatření v oblasti rovného odměňování vyhodnocovat a v současné době tuto práci dokončuje. Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve svých  závěrech z června 2019 Evropskou komisi vyzvala, aby v návaznosti na výsledky probíhajícího hodnocení podnikla příslušné kroky.

Od ledna do dubna 2019 vedla Evropská komise veřejnou konzultaci, jejímž účelem bylo shromáždit připomínky široké škály zainteresovaných stran k fungování a provádění předpisů EU o rovném odměňování. Shrnutí výsledků je k dispozici na internetu. Evropská komise nyní pracuje na hodnocení zásady „stejné odměny“, což je jeden z cílů akčního plánu.

Dnes také zveřejnila přehled vnitrostátní a evropské judikatury a osvědčené postupy v oblasti rovného odměňování. Opět jde o součást akčního plánu, konkrétně jeho části věnované upozorňování na mzdové rozdíly mezi ženami a muži a informování o tomto problému. Materiály poskytují informace o fungování rovného odměňování, ale poukazují rovněž na nedostatky v praktickém prosazování této zásady.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme