Od července 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %

Zrušení karenční doby (první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců.Sazba pojistného od 1. 7. 2019

  • U zaměstnavatele činí sazba pojistného 24,8 % (namísto původních 25 %) z vyměřovacího základu, z toho:
    • 2,1 % (namísto původních 2,3 %) na nemocenské pojištění,
    • 21,5 % na důchodové pojištění a
    • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
  • sazba za zaměstnance zůstává beze změny, činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu
  • u OSVČ účastné dobrovolně nemocenského pojištění činí sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 % z vyměřovacího základu (namísto původních 2,3 %), sazba důchodového pojištění OSVČ se nemění (činí nadále 29,2 % z vyměřovacího základu – z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
  • u zahraničního zaměstnance činí sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 % (namísto původních 2,3 %) z vyměřovacího základu

Změnu pojistného stanovuje novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

U OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. 7. 2019 v důsledku změny sazby pojistného také ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Dosavadní částka minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob (v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019) je 138 Kč.

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění nejsou účastny nemocenského pojištění. Sazba pojistného na důchodové pojištění u těchto osob zůstává beze změny, činí nadále 28 % z vyměřovacího základu.

Nižší sazba pojistného poprvé při odvodu pojistného za kalendářní měsíc červenec 2019

Na zaměstnance nemá tato změna žádný dopad, pojistné v nové sazbě odvádí zaměstnavatel.

OSVČ a zahraniční zaměstnanci, kteří jsou účastni dobrovolně nemocenského pojištění, nemusí od července upravit výši svých měsíčních plateb na nemocenské pojištění. Pokud je jejich maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného vyšší než 6 000 Kč, bude jim z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění vypočten vyšší vyměřovací základ, než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného. Pokud si však chtějí platit pouze ve výši minimálního pojistného, mohou si platbu snížit ze 138 Kč na 126 Kč. Jestliže si platbu nesníží a jejich maximální měsíční základ činí právě jen 6 000 Kč, bude počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění. V případě OSVČ se před vrácením přeplatku na kontě nemocenského pojištění od roku 2019 ponechává částka odpovídající dvojnásobku minimálního pojistného pro případ, že by OSVČ zaplatila pojistné opožděně nebo v nižší výši, než mělo být zaplaceno.

Případné informace a odbornou pomoc v souvislosti se změnou sazeb pojistného poskytnou zaměstnavatelům, OSVČ i zahraničním zaměstnancům odborníci na příslušné OSSZ.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme