Odpadní legislativa – co se chystá?

Připomínkování legislativy byl v posledním měsíci poněkud náročný úkol, a to z toho důvodu, že do mezirezortního připomínkového řízení byly předloženy tři odpadové zákony.1. Návrh zákona o odpadech

Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti.

2. Novela zákona o obalech

Předmětem úpravy navrhovaného zákona je mimo jiné nastavení podmínek plnění povinnosti zpětného odběru, včetně stanovení minimální hustoty sběrné sítě, zavedení možnosti určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v České republice, úprava způsobu stanovení výše poplatků za sdružené plnění povinností zpětného odběru.

3. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Cílem předkládaného návrhu zákona je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady odpadů z vybraných výrobků v souladu s příslušnými předpisy EU. Tyto zákony ovlivňují budoucí nastavení odpadového hospodářství ČR a jeho přerod v oběhové hospodářství s vizí významného posílení využívání druhotných surovin napříč všemi sektory, tedy mají významný vliv na fyzické osoby přes podnikatelské subjekty až po města a obce.

HK ČR je přesvědčena, a v jednotlivých připomínkách nad tím byla plná shoda, že oddělení dvou oblastí jednoho současného zákona o odpadech do dvou norem, tedy zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, je vhodné a žádané řešení.

Posun termínů

Prioritní musí být využívání odpadů namísto jejich skládkování, a to v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Významným faktem zákona o odpadech je posun termínu zákazu skládkování komunálního odpadu z roku 2024 na rok 2030.

Původně stanovený termín se stal totiž nerealizovatelným z hlediska stability celého odpadového hospodářství i z pohledu aktuálního stavu rozpracovanosti jednotlivých investičních záměrů na výstavbu zařízení k materiálovému i energetickému využití potřebných k nutnému odklonu komunálního odpadu od skládek.

Nastartujme recyklaci

V připomínkách k zákonu o odpadech byl kladen důraz na soulad s cíli oběhového hospodářství. Domníváme se, že v zákoně chybí více konkrétních nástrojů pro skutečnou podporu recyklace. Evropský balíček oběhového hospodářství přitom doporučuje podporu např. formou daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů.

Připravený zákon o odpadech tak sám o sobě bohužel příliš nemotivuje k navýšení kapacity recyklace v ČR a k následnému využití odpadů jako druhotné suroviny. Přitom Česká republika potřebuje nastartovat a směle rozběhnout recyklační průmysl a poptávku a odbyt na jeho výstupy.

Připomínky Hospodářské komory

K zákonu o výrobcích s ukončenou životností jsme uplatnili celou řadu připomínek upravujících rozmístění sběrné sítě v ČR, evidenci a vykazování dat původcem odpadu i kolektivním systémem či k úpravě jednotlivých nastavených lhůt. Do návrhu zákona byla předkladatelem zapracována i ekomodulace, která vychází z požadavků EU, některé připomínky tedy směřovaly také k této oblasti, aby požadavky v této části nešly nad rámec požadavků EU.

Předložený zákon o obalech ne zcela reflektuje směrnici EU o omezení některých plastových výrobků na ŽP. Požadovali jsme proto upravit a zpřesnit některé definice, skutečnosti související s rozmístěním sběrné sítě v území či povinnosti autorizovaných obalových společností.

Důležité je, a HK ČR to prosazuje u všech nově vznikajících zákonů, aby současně se zákonem byly připraveny alespoň teze prováděcích předpisů. Návrhy zákonů zcela pochopitelně obsahují celou řadu odkazů na související vyhlášky, jejichž návrhy prozatím neznáme. Z toho důvodu bude pro členy HK ČR velmi důležité sledovat přípravu i těchto navazujících předpisů, které teprve některá ustanovení zákonů zarámují. Uplatněním připomínek k odpadovým zákonům se tedy toto téma v žádném případě neuzavírá, naopak.

Vzhledem k významu a šíři odpadové legislativy byla formulace připomínek napříč členskou základnou HK ČR nelehkým úkolem, o to větší výzva to bude pro odpovědný rezort ministerstva životního prostředí, aby připomínky během letních měsíců vypořádalo a zapracovalo do verze, která bude předložena do dalšího legislativního procesu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Lenka Janáková

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme