Ohlédnutí za aktivitami týmu Výzkum pokročilých materiálů na ZČU

Tým Výzkum pokročilých materiálů vedený profesorem Minárem na Západočeské univerzitě v Plzni dokončil projekt zaměřený na výzkum nových technologicky perspektivních materiálů, který byl financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy na Podporu excelentních výzkumných týmů.

O nových vlastnostech důležitého kvantového materiálu –⁠ diteluridu wolframu pojednává článek vydaný vědeckým časopisem Physical Review Letter, jedním ze spoluautorů je Ján Minár.

Mezinárodní konference CSPES 2022/23 v Plasích | D. Lávička

Projekt byl zaměřen na experimentální a teoretické studium strukturních, elektrických, magnetických a spekroskopických vlastností nových materiálů. Během projektu bylo publikováno více než 130 vědeckých článků v nejprestižnějších a nejcitovanějších vědeckých časopisech jako například Nature. 

Kromě splnění stanovených vědeckých cílů má projekt i další přínosy. Vznikl nový výzkumný tým, ve kterém jsou výrazně zapojeni mladí vědci a studenti doktorandského studia ze zahraničí. Projekt také přinesl rozšíření spolupráce s předními mezinárodními vědeckými kapacitami a pracovišti.

Pětiletý projekt začal v lednu 2017 a skončil v dubnu 2023. Výzkumníci se s ním rozloučili mezinárodní konferencí CSPES 2022/23, věnovanou nejnovějšímu experimentálnímu a teoretickému vývoji v oblasti elektronických vlastností materiálů zkoumaných fotoemisní a elektronovou spektroskopií. Mezi řečníky byli D. Sébilleau z Institute of Physics of Rennes, K. Hricovini z Université de Cergy-Pontoise, J. Krempasky z Paul Scherrer Institut a řada dalších. 

Ilustrační fotografie

Úplnou tečku za úspěšným projektem udělalo nedávné publikování článku ve vědeckém časopise Physical Review Letter, vydávaném APS –⁠ profesní organizací pro fyziky v USA. Kolektiv autorů včetně Jána Minára a Jakuba Schussera (oba členové konsorcia výše zmíněného projektu) se v článku zabývá diteluridem wolframu.

Tento materiál není typickým materiálem, například jeho elektrický odpor stále roste s nárůstem magnetického pole, zatímco u většiny jiných materiálů, které tento jev projevují, se odpor ustaluje. Vědci nyní objevili jeho další pozoruhodnou vlastnost: fotoemise elektronů vyvolaná fotony má dosud nevídané chování spinu.

Tým naznačuje, že objev by mohl vést k lepšímu porozumění elektrickým vlastnostem tohoto důležitého kvantového materiálu a že podobné účinky se projeví u materiálů, které mají krystalové struktury jemu blízké. 

Ještě před dokončením vědeckých aktivit na stávajícím projektu výzkumný tým pracoval na přípravě nového projektu s názvem „QM4ST –⁠ Quantum materials for applications in sustainable technologies“, který byl podán v rámci vyhlášené výzvy Špičkový výzkum v programu OP JAK. Konsorcium pod vedením profesora Minára se chce v  novém projektu zaměřit na vývoj kvantových materiálů pro aplikace v udržitelných technologiích.

Ilustrační fotografie

„Hlavním řešitelem projektu je společně s NTC také Katedra fyziky z Fakulty aplikovaných věd na ZČU v Plzni. V projektu budou našimi partnery Matematicko-fyzikální fakulta z Karlovy univerzity v Praze, Ústav fyziky kondenzovaných látek z Masarykovy univerzity v Brně a také pracoviště CEITEC z Vysokého učení technického v Brně. Nyní všichni doufáme, že naše intenzivní práce přinese své ovoce a projekt bude podpořen,“ říká profesor Minár.

Tým Výzkum pokročilých materiálů patří dlouhodobě mezi pracoviště vykazující jedny z nejlepších výsledků nejen na NTC, ale v rámci celé Západočeské univerzity. Výzkumníci pod vedením Jána Minára zkoumají a hledají nové materiály s unikátními vlastnostmi, propojují získané poznatky z teoretických a zároveň experimentálních metod, které jsou využívány v oblasti kvantových senzorů a detektorů, spintroniky, konverze energie atd.

„Právě spojení teorie a experimentu pod jednou střechou činí náš tým skutečně unikátní, neboť obvykle se vědecká pracoviště soustředí buď pouze na experiment, nebo na výpočty,“ dodává závěrem profesor Minár.

Redakčně upravená tisková zpráva ZČU v Plzni

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme