OP PIK: Vyhlášena Výzva V programu Partnerství znalostního transferu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 23. září 2019 Výzvu V programu podpory Partnerství znalostního transferu, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Cílem programu je posílení mobility a rozvoje transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a znalostní organizace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč

Termíny pro podávání žádostí:

Zahájení příjmu žádostí: 7. 10. 2019
Ukončení příjmu: 7. 1. 2020

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme