OP Praha – pól růstu ČR

Operační program Praha – pól růstu ČR, který slouží k rozvoji našeho hlavního města, byl Evropskou komisí schválen 11. června 2015. Jaké oblasti budou podpořeny a další informace najdete v tomto článku.

Proč právě pól růstu? Hlavní město Praha představuje klíčový region České republiky a důležité centrum, které přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu. Globální cíl programu není stanoven, respektive je definován nepřímo, a to ve vazbě na cíle strategie Evropa 2020.

„Globálním cílem je dosáhnout či se alespoň přiblížit těmto výzvám, popřípadě stabilizovat situaci v oblastech, jejichž hodnoty již v roce 2011 dosáhly strategických milníků pro rok 2020″.

Je přitom třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel.

Mezi oblasti, na které se program zaměřuje, patří následující:

 • Výzkum, vývoj a technologické inovace;
 • Energetické úspory a lepší veřejná doprava;
 • Sociální začleňování a boj proti chudobě;
 • Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Region Praha patří jako jediný z České republiky mezi tzv. více rozvinuté regiony (HDP/ob. >= 90 % průměru EU-27) a má proto stanovenu podmínku, že míra spolufinancování z národních zdrojů dosáhne 50 %. Alokace Evropské unie na program činí 201,6 mil. eur a po přičtení stejné částky z národních zdrojů činí celková alokace 403,2 mil. eur. Financování programu ze strany EU bude probíhat jak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z Evropského sociálního fondu.

Řídícím orgánem je Hlavní město Praha – Odbor evropských fondů.

Program má celkem 5 prioritních os, které zastřešují 12 specifických cílů. Nejvíce finančních prostředků bude vynaloženo v rámci PO 1 (31 %) a PO 2 (30 %).

 • PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • PO 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory
 • PO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 • PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
 • PO 5 – Technická pomoc

Pro svůj operační program si hl. m. Praha zvolilo jako nosný koncept Strategii SMART Prague 2014-2020, která je vstupním materiálem pro přípravu intervencí z fondů EU v období 2014-2020 a vychází z platného Strategického plánu hl. m. Prahy.

Koordinace a realizace konceptu SMART Prague je v gesci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Město Praha chápe koncept šířeji, tedy nejen jako dopravní, energetické, telekomunikační a environmentální sítě, ale i podnikání, kulturu a vzdělanost.

Koncept SMART Prague 2014-2020 tvoří tři základní osy:

 • SMART Infrastructure – zajištění dobrého propojení jednotlivých částí města moderní a udržitelnou dopravní, ale i energetickou, environmentální a telekomunikační infrastrukturou.
 • SMART Specialization – vybudování konkurenční výhody regionu vhodnou volbou hospodářských oblastí, na něž by se mělo specializovat (zvýšený důraz na výzkum, technologický rozvoj a inovace).
 • SMART Creativity se soustředí na vazbu mezi rozvojem kreativity a ekonomickou prosperitou a konkurenceschopností států i měst. Spadá sem podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

První výzvy byly vyhlášeny již 14. října 2015. Jednalo se o výzvu 6 v rámci PO 3 a výzvy 1, 2, a 3 v rámci PO 4. Příjem žádostí v rámci výzvy 2 a 3 byl ukončen 16. prosince 2015. Celkově bylo předloženo 85 žádostí o podporu, v celkovém objemu 362, 78 mil. korun. Posouzení předložených žádostí by mělo být ukončeno v průběhu ledna 2016.

Informace o výzvách naleznete na: www.prahafondy.eu/

Příjem žádostí v rámci výzvy 1 a 6 bude ukončen 5. ledna 2016. V první polovině ledna budou vyhlášeny další čtyři výzvy. Dvě v rámci PO 1 (o celkové alokaci cca 600 mil. korun) a dvě v rámci PO 2 (o celkové alokaci cca 650 mil. korun).

Oprávněnými příjemci dotace jsou hlavní město Praha, městské části a organizace jimi zřizované, výzkumné a neziskové organizace, vzdělávací instituce, profesní a zájmová sdružení či podnikatelské subjekty. Na peníze mohou dosáhnout i klíčové městské podniky a organizace jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Správa železnic (SŽDC) nebo Technická správa komunikací.

Více informací o OP Praha – pól růstu ČR naleznete na stránkách programu, Ministerstva pro místní rozvoj či stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: prahafondy.eu | oppraha.cz I praha.eu

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme