Patenty jsou v Česku doménou podniků

Domácí přihlašovatelé podali v roce 2019 k patentové ochraně celkem 767 svých vynálezů nebo nových technických řešení a ve stejném roce bylo subjektům z Česka uděleno 512 patentů.

Dominovaly mezi nimi podniky, které podaly 48 % ze všech patentových přihlášek. Čtvrtina přihlášek pocházela od fyzických osob, 21 % jich podaly veřejné vysoké školy a 5 % veřejné výzkumné instituce.

„V roce 2019 bylo českým i zahraničním subjektům v Česku uděleno či validováno celkem 8 083 patentů. Mezi přihlašovateli dominovali ti zahraniční. V jejich případě se jednalo o 7 571 patentů, přičemž 60 % jich pocházelo z evropských zemí,“ upozorňuje Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti  ČSÚ. Jednoznačně nejvíce validovaných patentů pro území ČR dlouhodobě pochází z Německa, kdy v roce 2019 bylo německým subjektům validováno 1 962 patentů. Z neevropských zemí dominují Spojené státy s 1 347 validovanými patenty v roce 2019.

V České republice jsou patenty doménou mužů. Podíl žen jako původců vynálezů na podaných patentových přihláškách je u nás dlouhodobě velmi nízký, v posledních deseti letech to bylo okolo 10 %. Vyšší podíl zaznamenáváme pouze v případě veřejných výzkumných institucí, v jejichž případě jsou ženy autorem u 24 % patentů,“ říká Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Ještě v roce 2000 bylo mezi původci patentů pouze 5 % žen. Do roku 2010 se jejich zastoupení zvýšilo na 12 % a od té doby již stagnuje.

Více informací naleznete na webu Českého statistického úřadu.

Z 6 320 přihlášek podaných mezi roky 2000 až 2009 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině z nich (45 %). Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 80 %, resp. 76 % podaných patentových přihlášek. U podniků to bylo v 55 % případů a u fyzických osob pouze u 28 % podaných patentových přihlášek. Jen zlomek českých firem chrání své nápady podáním přihlášek u Evropského patentového úřadu (EPO). Zatímco počet patentových přihlášek podaných v roce 2018 českými subjekty, dosáhl počtu 243, v případě populačně podobně velkého Rakouska se jednalo téměř o desetinásobek.

Další videa najdete našem YouTube kanálepatentová videa pak v pořadu Podnikatelský kompas. Související informace o ochraně průmyslového vlastnictví najdete též na našich stránkách BusinessInfo.cz/patenty.

Patentové přihlášky podané přihlašovateli z ČR u ÚPV ČR

Za posledních deset let, mezi roky 2010–2019, bylo v Česku ze strany tuzemských subjektů podáno u ÚPV ČR celkem 8,3 tisíce přihlášek vynálezu, z toho nejvíce 43 % (3,5 tisíc) patřilo firmám. Čtvrtinu (2,1tisíc) přihlášek u ÚPV ČR ve stejném období podaly fyzické osoby. Veřejné vysoké školy se pak na všech tuzemských přihláškách podílely 23 %, když v tomto období podaly 1 951 přihlášek. Na veřejné výzkumné instituce, kam patří především jednotlivé ústavy Akademie věd ČR, připadalo 7 % (618) patentových přihlášek podaných u ÚPV ČR. Zbylé jedno procento přihlášek (93) podali přihlašovatelé z kategorie ostatní, kam patří například nemocnice, sdružení a neziskové organizace či vládní a veřejné instituce.

Ochrana průmyslového vlastnictví přihlašovatelů z Česka

Domácí přihlašovatelé podali v roce 2019 k patentové ochraně u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) celkem 767 svých vynálezů nebo nových technických řešení, tj. o 90 patentových přihlášek více než v roce předchozím. Od roku 2009 podaly subjekty z ČR celkem 9 105 patentových přihlášek, přičemž nejvíce jich bylo podáno v roce 2013 (983). Od roku 2013 pak počet patentových přihlášek podaných subjekty z ČR plynule klesal až na hodnotu 789 v roce 2016 a po stagnaci v roce 2017 došlo k dalšímu významnému poklesu na hodnotu 678 patentových přihlášek v roce 2018.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme