Pečujme o svůj sluch! Do budoucna pomůže s měřením sluchu nová mobilní aplikace

Třetí den měsíce března se každoročně koná mezinárodní den sluchu a ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Odborná i laická veřejnost si tak v tyto dny připomíná, že mít dobrý sluch není samozřejmost a je nutné se o svůj sluch dobře pečovat.

Kraj Vysočina je v této oblasti velmi aktivní a umožnil seniorům s poruchami sluchu zkvalitnění péče o ně. Díky dobré spolupráci Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické Jihlava vznikl již v roce 2019 projekt Technologické agentury České republiky.

Nová mobilní aplikace pomůže s měřením sluchu | Kraj Vysočina

V rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, která podpořila projekt s názvem „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“.

Hlavním příjemcem projektu byla Vysoká škola polytechnická Jihlava a externím aplikačním garantem Kraj Vysočina. Dalšími účastníky byly tři organizace pobytových sociálních služeb, ze kterých se vybírali vhodní adepti pro vyšetření sluchu a jejich následnou korekci. Jednalo se o Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov pro seniory Jihlava – Lesnov a Domov Nové Syrovice.

V rámci projektu se senioři učili používat sluchadla a pečovat o ně za dopomoci proškolených pracovníků výše uvedených organizací. Dále vznikla specializovaná metodika individuálního plánování péče u seniorů se sluchovými vadami a byla vytvořena unikátní mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence vady sluchu.

Ilustrační fotografie

Vytvořená metodika byla schválena a je v současné době volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, aby jí mohli využívat všichni poskytovatelé sociálních služeb České republiky.

Mobilní aplikaci v tuto chvíli využívají tři výše uvedené spolupracující organizace a skupina odborníků nyní pracuje na tom, aby mohla být aplikace k dispozici na portálu Google Play k bezpečnému stahování a bezproblémovou instalaci pro koncového uživatele z řad odborné i laické veřejnosti.

Několik rad pro zájemce o problematiku řešení sluchových vad

  1. Komunikujte s uživatelem se sluchovou vadou „tváří v tvář“, nemluvte z jiné místnosti.
  2. Eliminujte hluky z okolí (vypněte rádio, televizi, zavřete okno).
  3. Mluvte jasně, pomalu, zřetelně, ale přirozeně, aniž byste křičeli nebo přeháněli pohyby úst. Používejte krátké, jednoduché věty.
  4. Komunikaci vždy zahajujte oslovením uživatele, pokud slyší lépe na jedno ucho, než na druhé, směřujte řeč tímto směrem.
  5. Pokud má člověk potíže s porozuměním určité věty nebo slova, zkuste najít jiný způsob, jak říci totéž.
  6. Když to situace vyžaduje, uveďte příslušné informace písemně.
  7. Uvědomte si, že únava a nemoc sluchově postiženého zhoršují porozumění.
  8. Věnujte pozornost neverbálním projevům uživatele a ujistěte se, že vám rozumí.
  9. Mějte na paměti, že někteří lidé se ztrátou sluchu jsou velmi citliví na hlasité zvuky.
  10. Buďte trpěliví a učte se komunikovat s těmi, kteří mají se sluchem obtíže.                                                                                                                                                           

Věnujte tedy dostatečnou péči o svůj sluch, vyhýbejte se příliš hlučnému prostředí, užívejte si ticho a klid, jezte zdravě a při sebemenším podezření na poruchu sluchu vyhledejte odbornou pomoc.

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme