Peru: Liberální trh nabízí českým exportérům otevřenou náruč

Přírodní katastrofa a politické skandály peruánskou ekonomiku přibrzdily, ale nezastavily. Její aktuální růst i liberální prostředí nabízejí novou šanci českým exportérům, říká velvyslanec ČR v Peru Pavel Bechný.

Peru je liberální ekonomikou. Mají zde čeští vývozci větší šanci, než například v Brazílii či Argentině?
Samozřejmě. Peruánská ekonomika se vyznačuje vysokým stupněm otevřenosti vůči vnějšímu světu. Dovozní i vývozní režim jsou liberalizovány, vláda podporuje zahraniční investice a stát oficiálně neklade žádné překážky rozvoji zahraničního obchodu.

Finanční systém je stabilní a obchodním transakcím nebrání žádná omezení. Dovoz českého zboží do Peru se řídí Mnohostrannou obchodní dohodou mezi EU a Peru, která vytváří příhodný rámec pro další nárůst obchodní výměny mezi našimi zeměmi.

Video: Výzva Pavla Bechného (níže v článku)

Mluvíme o jedné z nejrychleji rostoucí ekonomik v jižní Americe…
Země skutečně zůstává lídrem v Latinské Americe co do růstu HDP. Ekonomika si udržuje dynamický trend, roste průmyslová poptávka, snižuje se chudoba a zároveň roste střední třída. Všechno pak společně vytváří příznivé podmínky k tomu, aby se v Peru uplatnily zahraniční produkty a investice, a to i z České republiky. Země aktuálně patří k vážným kandidátům na členství v OECD.

Hospodářský růst nicméně zpomalily nedávná přírodní katastrofa (povodně) a skandály vlády a prezidenta Kuczynského. Jaká je predikce růstu HDP v současnosti?
Přírodní katastrofa a politické skandály peruánskou ekonomiku opravdu trochu přibrzdily. V roce 2017 dosáhl růst HDP jen 2,5 %. Letošní rok ale přináší pozitivní signály. V prvním čtvrtletí 2018 vzrostla peruánská ekonomika o 3,2 %, v dubnu a květnu o více než 4 %. Predikce růstu HDP pro rok 2018 je 3,6 % a pro rok 2019 dokonce 4,3 %. V rámci Jižní Ameriky se očekává, že Peru spolu s Bolívií poroste nejrychleji. A inflace bude po dolarizovaném Ekvádoru druhá nejnižší (2 %).

Nová peruánská vláda chystá opatření na oživení investic a hospodářství. Jaká to jsou?
Nová vláda chce co nejrychleji odblokovat zahájené velké projekty, jejichž realizace ustrnula v souvislosti s korupčními skandály, složitými systémy kontrol a zdlouhavým získáváním pozemků. Vytkla si za cíl zmodernizovat dopravní infrastrukturu a zrychlit probíhající rekonstrukci země po loňských povodních. Kvalitní infrastruktura (silnice, železnice a přístavy) zvýší atraktivitu Peru v očích zahraničních investorů. Začne se veřejnými investicemi, na které pak naváží soukromé projekty.

Vláda chce přilákat investice také do dosud opomíjených sektorů, jako jsou akvakultura a lesní hospodářství. Jedná se o perspektivní oblasti, kde české firmy mají zkušenosti a mohou nabídnout inovativní technologie i odborné služby.

Loni však objem zahraničních investic klesl. Co dělá nová vláda pro změnu v této oblasti?
Vláda sází na veřejné investice, které mají následně vytvořit příležitosti pro ty soukromé včetně zahraničních, což ekonomice přinese multiplikační efekt. Pro rok 2018 se očekává růst veřejných investic o 10,2 % a soukromých investic o 4,6 %. Na povzbuzení veřejných investic vláda v roce 2018 vyčlenila dodatečně dvě miliardy dolarů, což je přibližně procento HDP. V expanzivní fiskální politice hodlá pokračovat. Ta má však své limity vzhledem k záměru postupně snižovat do roku 2021 deficit státního rozpočtu na 1 %.

Většina investic by měla směřovat do postižených regionů?
Veřejné investice v Peru jsou v současnosti skutečně úzce spjaty s rekonstrukcí po loňských povodních a sesuvech půdy. Náklady na rekonstrukci představují jednu třetinu všech veřejných investic. Vláda si uvědomuje, že tady musí začít. V postižených regionech je potřeba obnovit infrastrukturu, dopravu, distribuci elektrické energie, vodohospodářství a odpadové hospodářství. A zde se nabízí také zapojení zahraničních investorů.

Potřebuje v současnosti Peru další reformy?
Peru má zavedené instituce a legislativa přesně upravuje práva a povinnosti podniků. Některé zákony jsou ale natolik složité, například v oblasti veřejných zakázek, že mnohé instituce se i přes dostatek peněz zdráhají prosazovat projekty, které by mohly zlepšit životní podmínky obyvatel. V regionech chybí kvalifikovaní pracovníci, prioritou by tedy mělo být efektivnější formování lidských zdrojů. Pracovní legislativa, která je k zaměstnancům benevolentní a dává jim velká práva na úkor zaměstnavatelů, by také snesla reformu.

Peru by mělo co nejdříve přistoupit k redukci neformální ekonomiky, ve které se pohybuje až 73 % obyvatel. Ti neodvádějí daně, neplatí sociální a zdravotní pojištění, což znamená nejistou budoucnost. Registrace na daňovém úřadu a složitost systému daňových prohlášení pro ně nejsou lákavé. Pokud nejsou firmy formálně zaregistrovány, stát na ně nedosáhne a stojí mimo jakoukoliv kontrolu. Rovněž fiskální situace vyžaduje korekce, zejména směrem k zefektivnění výběru daní a zamezení daňovým únikům. Prioritním úkolem vlády by měl zůstat boj proti korupci.

Vzájemný obchod mezi Peru a ČR donedávna rostl. Jaká je situace dnes?
Mohu potvrdit, že pozitivní trend pokračuje. V roce 2017 vzrostl český vývoz do Peru o 12 %. Zlepšení v posledním roce bylo i přes ekonomický útlum v Peru dáno zejména zvýšenou poptávkou po strojích, nářadí a stavebním materiálu v souvislosti s rekonstrukcí po přírodní katastrofě.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

O jaké výrobky ostatně mají ostatně Peruánci největší zájem? Jaký zde mají české produkty zvuk?
Celkem 36 % hodnoty českého vývozu do Peru tvoří stroje a dopravní prostředky. Mezi jednotlivými položkami je na prvním místě česaná vlna. Dalšími významnými vývozními komoditami jsou průmyslová zařízení, telekomunikační zařízení, trubky, hadice a další plastové příslušenství, železné konstrukce, netkané textilie, cihly a dlaždice, měřící a kontrolní přístroje, ruční nástroje s elektrickým motorem, výživa pro domácí zvířata, atd.

České produkty jsou vnímány pozitivně, v některých sektorech je možné opřít se o dobrou pověst dřívějších československých dodávek, což platí například v energetice a obraně. V každém případě je ale potřeba investovat do budování osobních vztahů a marketingu. Jaké jsou perspektivní obory pro české exportéry, zjistí zájemci z Globální mapy oborových příležitostí, kterou pečlivě připravujeme mimo jiné ve spolupráci s CzechTrade.

Co další klíčová odvětví?
Peruánské stavebnictví po určitém útlumu v roce 2018 opět roste. Kromě infrastruktury se staví v Limě a ve větších městech rezidenční nemovitosti, kancelářské budovy, hotely a další budovy. Peruánci tak projevují rostoucí zájem o stavební materiál a stroje z ČR.

V regionech mimo Limu je významný zemědělský sektor, který je orientován proexportně. Pro Peru by ale bylo výhodnější namísto surových komodit vyvážet potraviny s vyšším stupněm zpracování. Ke zvýšení přidané hodnoty exportních komodit a zvýšení exportních příjmů se v této fázi jeví jako žádoucí zavádění moderních technologií včetně biotechnologií, což aké vytváří příležitosti pro české exportéry. V Peru je potenciálně zájem například o české dávkovací, balicí a etiketovací stroje a chladicí techniku.

Peru je proslulé také svým mimořádným nerostným bohatstvím? Je i tady příležitost pro české dodavatele důlní techniky a technologií?
Důlní průmysl má v peruánské ekonomice stěžejní postavení. Podílí se ze 17,6 % na HDP a z 58 % na celkovém exportu. Peru je významným světovým hráčem, pokud jde o produkci kovů, zejména mědi. Disponuje ale také zlatem, zinkem, cínem a olovem, přičemž převažují povrchové doly. V oblasti těžby kovů se chystají pro období 2017-2021 velké projekty v předpokládané celkové hodnotě 14 miliard dolarů. Po letošním obnovení dynamiky investic v těžebním průmyslu by k dalšímu vrcholu investic do důlního průmyslu mělo dojít v roce 2019. Výše uvedené znamená, že šance pro dodávky české dobývací techniky do Peru jsou reálné a mají poměrně jistou perspektivu.

ČR může Peru nabídnout špičkové důlní technologie – rypadla, drtičky, motory, generátory, kompresory, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech, armatury, speciální důlní osvětlení apod.

Bílé město hostí důlní veletrh

Klíčovou akcí, která umožní českým podnikům prozkoumat příležitosti, je nadcházející důlní veletrh EXTEMIN v Arequipě, jež vyniká vysokou koncentrací důlního průmyslu. Další ročník proběhne od 16. – 20. září 2019, přičemž již nyní se mohou firmy zajímat o účast na této významné „důlní“ akci.


Peru je součástí
Pacifické Aliance spolu s Mexikem, Kolumbii a Chile. Do jaké míry mu pomáhá členství v této organizaci v mezinárodním obchodu? Otevírá mu například dveře na trhy EU či USA, Kanady?
Peru je v exportu do EU a USA velmi úspěšné. Do Spojených států směřuje 16 procent peruánského exportu a do EU 14,4 procenta. Smyslem Pacifické Aliance je posílit vzájemný obchod mezi zúčastněnými státy. Toto regionální integrační seskupení je založeno na vzájemných dohodách o volném obchodu a snaží se o úzkou spolupráci i v dalších sektorech.

Dohody o volném obchodu mezi státy Pacifické Aliance umožňují kumulaci původu, takže při výrobě v jednom členském států lze kombinovat materiály z jiných států, aniž by byly zatíženy celními sazbami. Výsledné zboží je pak konkurenceschopné na zahraničních trzích. Nemalý význam má snaha zemí Pacifické Aliance o prohloubení obchodních kontaktů mimo region Latinské Ameriky, což potvrdilo nedávné schválení přidruženého členství pro Kanadu, Singapur, Nový Zéland a Austrálii. Cílem je diverzifikace obchodu, ale také přilákání nových technologií a zahraničního kapitálu.

Mluvil jste o loňském nárůstu exportu z ČR. Už znáte i letošní čísla?
Pozitivní zpráva na konec. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl český export do Peru o 72 %. Doufám, že tento trend bude pokračovat po zbytek roku, neboť pak by se český export do Peru mohl v letošním roce přehoupnout přes 50 milionů USD. Je to také výzva pro české podniky, aby se nebály prosazovat na perspektivních trzích, nehledě na jejich geografickou vzdálenost.

Na co by neměli čeští podnikatele zapomínat při setkání s peruánskými partnery? Jak se připravit na byznys s tamními podnikateli?
Peruánské obchodní zvyklosti se významně neliší od zbytku španělsky mluvící Latinské Ameriky. Určité odlišnosti přesto vykazují. Ty jsou zakořeněny zejména v hierarchickém uspořádání společnosti, kdy se elity snaží být svým životním stylem maximálně viditelné a jsou patrné velké sociálními rozdíly. Zvlášť v počátcích obchodního vztahu je u peruánských partnerů patrný formální a konzervativní přístup, i pokud jde o oblečení, důraz na dochvilnost, pečlivost, rychlost reakcí, či podrobnost a propracovanost jakékoliv dokumentace. O to více tento postoj překvapí v kontrastu s jinak nevelkou dochvilností v běžném životě, chaosem v dopravě i laxním přístupem většinové populace k respektování základních pravidel a předpisů.

U peruánského partnera věcné diskuzi často předchází několik kol obecné verbální komunikace a společenských kontaktů. Prezentaci svých názorů mají peruánští partneři dobře strukturovanou a zájmy mají dobře propočítané. Konverzace s obchodními partnery se hlavního tématu již od začátku dotýkají, ač v obecnější rovině. Rizikem však je, že nemusí dojít ke konkretizaci záměru.

Nehrozí při neznalosti španělštiny jazyková bariéra?
Ano, limitujícím faktorem je všeobecně slabá znalost angličtiny peruánských partnerů, takže při neznalosti španělštiny by bariéra mohla hrozit. Španělština je samozřejmě velkou výhodou. Za důležitou považuji i přípravu na jednání včetně materiálů a katalogů ve španělštině. Taktéž doporučuji při plánování obchodních jednání a cest nejdříve ověřit, zda v daný den není státní svátek a vhodné nebývají ani svátkům předcházející a následující dny.

Co byste tedy vzkázal českým podnikatelům, kteří chtějí exportovat do Peru, případně zvažují investice v této jihoamerické zemi?
V obou případech bych doporučoval trpělivost a odvahu při působení ve vzdáleném teritoriu. V Peru je mnohdy zapotřebí pro dosažení pozitivních obchodních výsledků delší časový rámec, než na jaký jsme zvyklí v Evropě. V prvních fázích považuji za důležité důkladně místní partnery prověřovat. Je potřeba mít kvalitního místního partnera či reprezentační kancelář se znalostmi místních podmínek. V Peru se též nevyplatí podceňovat osobní kontakt a snažit se o obchody na dálku. Českým firmám se zájmem o proniknutí do Peru v tom kterém oboru bych doporučil účast na některém z mezinárodních veletrhů v Limě nebo i mimo hlavní město.

Jde o celosvětově prestižní akce?
Celá řada z nich se opravdu těší mezinárodní prestiži a jsou předními akcemi svého druhu v Latinské Americe. V řadě oborů probíhají každoročně nebo minimálně jednou za dva roky, což se týká například stavebnictví, obrany a bezpečnosti, dobývací techniky, maloobchodu apod. Na veletrhu bývá zastoupeno celé spektrum dobře připravených peruánských firem s patrným zájmem o diverzifikaci své nabídky pro místní trh. Výhodou jsou jejich solidní znalosti daného trhu. V poslední době se několika českým firmám osvědčilo využití podpůrných nástrojů ČRA. Další možností je využití proexportních služeb CzechTrade, který otevřel kancelář v roce 2016 a může se konkrétním záměrům věnovat na profesionální bázi. Samozřejmě velvyslanectví ČR v Limě také rádo podpoří obchodní záměry českých firem v teritoriu. Několik úspěšných akcí jsme v minulosti již zorganizovali.

Pavel Bechný – velvyslanec České republiky v Peru a Ekvádoru

Vystudoval fakultu mezinárodních vztahů a mezinárodního práva na Ukrajině. Pracoval jako konzul na československém velvyslanectví v Uruguayi a Chile. Dále působil jako rada na velvyslanectvích ČR ve Venezuele, Mexiku, Kostarice a Peru. V roce 2012 získal Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně. Od roku 2016 působí jako velvyslanec ČR v Peru a Ekvádoru. Mluví španělsky, anglicky a rusky. Rád cestuje, hraje tenis a basketbal.


Jakub Procházka, Marcela Havlová

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme