Pět kroků ke spolupráci firem se školami

Jaké legislativní změny můžeme vzhledem k novému obsazení dolní komory Parlamentu České republiky očekávat v oblasti spolupráce škol se zaměstnavateli? Volební programy většiny stran, které se probojovaly do Poslanecké sněmovny, naznačují záměr systematicky zapojit zaměstnavatele do odborného vzdělávání (STAN, ODS), snahu těsněji propojit sféry trhu práce a vzdělávání (TOP 09, ANO, ČSSD) či podpořit „chybějící řemesla“ (SPD).

Těžko predikovat, jakých kroků směrem k případnému systematickému posílení prvků duálního vzdělávání se v novém volebním období dočkat. Co se v novém roce příliš nezmění a nadále bude motivovat zaměstnavatele k zájmu
o žáky středních odborných škol a učilišť, je nedostatek pracovních sil. Spolupráce se školami je pro ně přínosná hned z několika důvodů: Umožňuje navázat kontakt s budoucími absolventy a motivovat je k nástupu do firmy.

Umožňuje poznat žáky přímo na pracovišti už v průběhu studia, podílet se na jejich odborné přípravě a rozvoji. A seznamovat je s firemními hodnotami a kulturou, což může usnadnit jejich adaptaci jako nových zaměstnanců.

Dlouhodobější spolupráce otevírá možnost ovlivňovat kvalitu odborného vzdělávání přímo ve škole. Podíl na zvyšování kvality odborného vzdělávání přispívá k dobré pověsti firmy nejen v místě, ale i v regionu a pomáhá udržet zájem uchazečů o obor. A v neposlední řadě jsou tyto aktivity dobrým příkladem firemní strategie společenské odpovědnosti, což lze využít v komunikaci firemní identity a image.

Kdy? Teď!

Na veletrhu práce Profesia Days 2017 jsem hovořila se zástupci několika zaměstnavatelů. Téměř všichni se v náboru orientují i na absolventy středních škol. Shodou okolností však neměli velké zkušenosti ze spolupráce se školami – jmenovali občasné exkurze žáků na pracovišti nebo jednorázovou přednášku jejich odborníka ve škole. Nicméně uvažují o zintenzivnění aktivit směrem ke školám.

„Vytváříme novou pracovní pozici, náplní práce bude rozvoj a koordinace spolupráce se školami,“ sdělil mi například zástupce společnosti Continental Automotive Brandýs nad Labem. Firmám, ale i drobným řemeslníkům, kteří váhají, kdy se spoluprací začít, můžeme doporučit: vhodný čas je právě teď. Mimo jiné i proto, že školský zákon školám nově explicitně ukládá „vyvinout úsilí spolupracovat se zaměstnavateli při vytváření předpokladů pro výkon povolání nebo pracovní činnosti, je-li to s ohledem na obor vzdělání vhodné a možné“ (zákon č. 561/2004 Sb., § 57 odst. 2, ve znění účinném od 1. 9. 2017).

Vytipujte si vhodnou školu

Zjistěte, jaké školy jsou pro vás z hlediska skladby vyučovaných oborů vhodné. Kompletní přehled škol včetně aktuální nabídky oborů najdete na www.infoabsolvent.cz v sekci Kam na školu. Přehled středních a vyšších odborných škol mají na svých webových stránkách také jednotlivé kraje. Od poboček Hospodářské komory ČR, odvětvových svazů, cechů či jiných zastřešujících subjektů můžete získat tipy na konkrétní školy, s nimiž mají zkušenosti z úspěšných projektů. O vytipované škole leccos prozradí její webové stránky.

Ujasněte si, co chcete nabídnout

Můžete investovat peníze, technologie, své odborníky i dobré jméno své firmy. Chcete, aby se počátky spolupráce odehrávaly spíše na půdě školy, na vašem pracovišti, nebo v obou prostředích zároveň? Chcete se více zaměřit na žáky, nebo na učitele? Od toho se odvíjí uvažování nad konkrétními formami spolupráce.

Kdo z firmy se bude účastnit?

Na půdě školy to mohou být vaši odborníci docházející do výuky. Ti se kromě přednášek mohou společně s učitelem podílet na výuce, být konzultanty pedagogů, ale i žáků, kteří v rámci odborné činnosti zpracovávají téma z vašeho oboru. Spolupráce s pedagogy se později může rozvinout i do společné přípravy výukových materiálů. Odborníci se v roli expertů také účastní závěrečných zkoušek nebo profilové maturity.

Vaši pracovníci mohou působit v roli instruktorů, kteří vedou přímo na pracovišti žáky, případně pedagogy, přicházející do vaší firmy na stáž. Podle platné legislativy může být na jednoho instruktora maximálně šest žáků, ale v praxi to bývá méně.

Zapojte technologie

Na pracovišti firmy lze žáky i učitele v dané technologii přímo proškolit, ale můžete ji také poskytnout škole k využití při výuce, pro žáky je cenné například propojení strojního a programového vybavení s postupy a standardy, které ve firmě běžně používáte. V oblasti služeb může jít pak například o firemní strategie v jednání s klientem.

Jak využít finance?

Časté jsou motivační pobídky ve formě stipendií pro žáky. Sponzorovat lze i školu: vybavit školní dílny či laboratoře, investovat do odborného vzdělávání pedagogů formou kurzů či odborných stáží, kupříkladu i na špičkovém partnerském pracovišti v zahraničí. Výhodou pro zaměstnavatele jsou daňové odpočty na pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání i na podporu výdajů vynaložených na žáka. Četné je sponzorování cen do žákovských odborných soutěží, ale nezapomínejte, že soutěže můžete společně se školou také pořádat.

Možností je skutečně celá řada. A je zřejmé, že zvyšování kvality odborného vzdělávání se bez spolupráce škol se zaměstnavateli neobejde. 

Pro efektivní spolupráci firem se školami

Národní ústav pro vzdělávání poskytuje odbornou podporu středním a vyšším odborným školám v projektu Podpora krajského akčního plánování. V rámci projektu vzniká databáze inspirativních příkladů spolupráce v různých oborech. Postupně s nimi budeme seznamovat i vás. Zároveň nabízíme ke stažení Průvodce spolupráce pro zaměstnavatele a příručku k efektivnější spolupráci škol a firem vytvořené v projektu Pospolu.


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniela Kramulová, publicistka projektu P-KAP, Národní ústav pro vzdělávání.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme