Podle AMSP je nový občanský zákoník pro malé firmy přínosem

Pro malé a střední podnikatele by měla být změna občanského zákoníku, k níž dojde od 1. ledna příštího roku, v podstatě pozitivní. Přinese MSP v některých oblastech větší právní jistoty. Vyplývá to z vyjádření Asociace malého a středního podnikání České republiky (AMSP).Přestože rozsáhlou změnu vnímá podnikatelská organizace kladně, připouští, že zavádění desítek novinek nemusí být vždy hladké. „Samotná změna samozřejmě způsobí potíže tím, že přibyde spousta nových pojmů a zkomplikuje život všem, kteří mají něco upravovat ve svých statutech apod. Ale vesměs by se nastávající změny mohly považovat za pozitivní,“ říká Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu AMSP. Asociace analyzovala nový občanský zákoník ve spolupráci s právními kancelářemi PRK Partners, Noack & Partner a DLA Piper Prague LLP.

Jednou z výrazně pozitivních změn je podle asociace založení společnosti s ručením omezeným jen za 1 korunu. „Je to podstatná změna pro podnikatele, který vkládá do podnikání pouze svůj intelektuální kapitál a svoji práci, a chce si založit například firmu zaměřenou na vývoj software nebo internetový byznys,“ vysvětluje Věroslav Sobotka. Nově tak již nebude podnikatel muset vkládat minimální základní kapitál 200 000 korun. „Bude si také moci založit i více takových společností. Odstraňuje se tak jedna z bariér pro zahájení podnikání,“ dodává Věroslav Sobotka.

Přínosem podle něj bude také řetězení s.r.o. a zakládání dceřiných s.r.o. bez omezení. „Podnikatel podnikající prostřednictvím s.r.o. bude moci založit dceřinou s.r.o. na nový projekt, na který existující s.r.o. může poskytnout finanční prostředky formou jejich vkladu do kapitálu a zároveň tím dojde k oddělení dalších rizik spojených s novým projektem od prosperujícího existujícího byznysu. Podnikatelská rizika spojená s novým projektem se tím omezí do výše vloženého kapitálu,“ popisuje hlavní posun manažer pro legislativu. Počty takových dceřiných společností nebudou omezeny, každý nový projekt bude moci být bez problému včleněn do samostatné společnosti.

Zakládání firmy se zjednoduší také díky další změně. Nebude už totiž nutné oceňovat podíly soudním znalcem. „Při založení společného podniku s obchodním partnerem se mohou společníci dohodnout na tom, že hodnota vkladu pro ně je větší nebo menší než formální hodnota podle znaleckých výpočtů a oba tak budou schopni získat tak velký podíl, jak předpokládali,“ konstatuje Věroslav Sobotka.

Flexibilnější bude také řízení s.r.o., především převádění aktiv mezi společností a obchodním majetkem podnikatele. „Podnikatel, který podniká prostřednictvím s.r.o. a zároveň má živnostenský list bude moci převádět aktiva mezi společností a svým obchodním majetkem.  V praxi to bude znamenat podstatné zjednodušení v tom, že podnikatel bude moci převádět majetky v mezích daňových předpisů podle potřeby, aniž by musel aktiva složitě oceňovat a vynakládat tak další nemalé finanční prostředky,“ Věroslav Sobotka. Převody lze tak uskutečnit i za ceny zcela symbolické nebo zcela subjektivní.

Živnostníci rovněž získají lepší ochranu živnostníků před povinností hradit škodu. Pokud totiž podnikatel prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo, škodu nebude muset nahradit. „Musí se jednat o rozumně požadovanou péči, která zjevně vede ke snížení rizika vzniku škody. Nebude se však jednat o povinnost činit taková opatření, která jsou sice považována za účinná, ale vzhledem k výslednému efektu by byla neodůvodnitelně nákladná,“ popisuje manažer pro legislativu AMSP další významnou změnu, která by menším firmám měla usnadnit život.  

Malé podniky získají také výhodu v porovnání se silnými partnery na trhu, mohou totiž argumentovat s tím, že jsou v postavení slabší strany. „Podnikatel může v určitých případech využít tvrzení, že je slabší stranou, a pokud to prokáže, může se dovolat pravidel, která slabší stranu chrání. To se týká zejména případů, kdy základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. Bude se jednat typicky o smluvní doložky, které jsou nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné. Z pozice slabší strany se tak podnikatel může dovolat jejich neplatnosti,“ zmiňuje Věroslav Sobotka.

Občanský zákoník rovněž zavádí institut rodinného závodu. Půjde o případy, kdy obchodní závod vytvoří podnikatel, který využívá práce dalších rodinných příslušníků. Institut rodinného závodu poskytuje členům rodiny, kteří trvale pracují pro rodinu určitý stupeň ochrany, aniž by tento vztah musel být smluvně právně upraven. „Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu mají ze zákona například právo na podíl na zisku v míře odpovídající množství a druhu jejich práce. Mají také právo spolurozhodovat o tom, jak bude zisk z provozu rodinného závodu použit,“ podotýká Věroslav Sobotka.

S lepším zajištěním rodiny souvisí i další úprava v občanském zákoníku. Podnikatel, který vede úspěšnou firmu a chce přenechat podíly svým dětem nebo zaměstnancům, bude mít možnost nákup těchto podílů v s.r.o. financovat přímo touto společností a umožnit tak osobám, které chce takto odměnit získat podíly bez toho, aby si na ně musely vzít například úvěr u banky. Nesmí však být ohrožena solventnost společnosti a podnikatelovo rozhodnutí musí být dostatečně vysvětleno.

Doporučujeme