Podnikání v Kataru – jakou formu firemní přítomnosti zvolit při vstupu na místní trh

Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu přináší v rámci své série příspěvků o investicích a podnikání v Kataru další užitečné informace pro české podnikatele a firmy se zájmem o vstup na trh této perspektivní země Perského zálivu. Druhý článek věnovaný tématu podnikání v Kataru se blíže věnuje nejčastěji využívaným právním formám zakládaných obchodních společností a jiným typům obchodních vztahů, které mohou ke svým podnikatelským aktivitám v Kataru využít i české firmy a podnikatelé.Zahraniční investoři či podnikatelé přicházející do Kataru pro své podnikatelské záměry nejčastěji využívají obdoby v Čechách dobře známé s.r.o., v místním prostředí známé jako tzv. „Limited Liability Company“, neboli LLC. Na rozdíl od českého prostředí však v Kataru až na výjimky musí být jedním z partnerů v LLC katarský občan, který by v zásadě měl vlastnit minimálně 51 % společnosti.

Detaily ohledně zahraničního vlastnictví společností v Kataru se zabýval předchozí článek „Katar se otevírá zahraničním investorům a firmám“, který přinesl informace o novém katarském investičním zákoně z ledna 2019. Ten zavádí princip, že zahraniční („non-Qatari“) investoři mohou nově vlastnit až 100 % katarských obchodních společností obecně ve všech oblastech a sektorech katarského národního hospodářství, s výjimkou těch oblastí a sektorů, které jsou z rozsahu působnosti zákona vyňaty. Samozřejmě platí řada výjimek a 100% zahraniční vlastnictví vždy ve finále podléhá schválení katarského ministra obchodu a průmyslu.

Důležitým důvodem pro založení LLC je pro mnoho zahraničních investorů a podnikatelů skutečnost, že podíl na zisku společnosti nemusí korespondovat s podílem na vlastnictví společnosti. Je tedy možné domluvit se například na rozdělení zisků společnosti v poměru 90 % pro zahraničního partnera, 10 % pro katarského partnera nezávisle na rozdělení podílů vlastnictví. Zahraniční partner i přes menšinový vlastnický podíl ve společnosti může mít dominantní vliv na každodenní chod společnosti i důležitá firemní rozhodnutí, například jmenování výkonného/generálního ředitele a vedení společnosti, investiční a obchodní rozhodnutí, a jiná zásadní rozhodnutí. Počet vlastníků – partnerů – ve společnosti může být 1–50 a při založení není požadován žádný minimální kapitál společnosti.

Další právní formou podnikání, kterou zahraniční společnosti a investoři při svých podnikatelských aktivitách v Kataru využívají, je založení tzv. dočasné pobočky společnosti. Výhodou dočasné pobočky je skutečnost, že ji lze bez problémů 100% vlastnit zahraničním subjektem, a tudíž není zapotřebí katarského partnera.

Existence dočasné pobočky je vázána na získání kontraktu u státní či polostátní katarské entity, a vypršením či ukončením kontraktu zaniká, ačkoliv je možné i prodloužení či převod na jiný, například návazný kontrakt. Kromě toho spočívají nevýhody dočasné pobočky také v tom, že klient je ze zákona povinen zadržet 10 % z veškerých plateb kontraktorovi v takzvaném zadržovacím fondu, ze kterého jsou kontraktorovi prostředky uvolněny až po úspěšném dokončení kontraktu. V případě jakýchkoliv problémů či sporů, například ohledně nedostatků provedených prací či podobně, zůstávají zadržené prostředky až do vyrovnání u klienta.

V případě, že zahraniční společnost získá vícero kontraktů od několika klientů, doporučuje se založit tzv. mezinárodní inženýrsko-poradenskou kancelář, neboli (International Engineering Consultancy Office – IECO), která umožňuje trvalé působení v zemi. Velkou výhodou IECO oproti dočasné pobočce je skutečnost, že odpadá zákonná povinnost klienta zadržovat 10 % plateb kontraktorovi. Variací na pobočku zahraniční společnosti v Kataru je obchodní zastoupení či kancelář, tzv. Representative Trade Office (RTO). RTO má však zákonem velmi úzce vymezené pole působnosti – nelze jej například využít pro import zboží či služeb, ani pro obchodní operace s cílem vytváření zisku. V praxi tak RTO slouží zejména pro marketingové a reklamní účely zahraniční společnosti v Kataru, například v období ještě před získáním kontraktu.

Poměrně rozšířenou formou podnikání v Kataru (podobně jako v Kuvajtu a dalších zemích GCC), je uzavření tzv. exkluzivní agenturní smlouvy, kterou je ustanoven výhradní agent, neboli místní obchodní zástupce zahraniční společnosti, který za předem domluvenou provizi realizuje prodej a distribuci zboží či služeb zahraniční společnosti na místním trhu. Tato právní forma, které hojně využívají české i jiné zahraniční společnosti, nevyžaduje ustavení žádné právní entity v Kataru, a je z tohoto hlediska velice přístupná a vhodná zejména pro pouhý prodej zboží či služeb v zemi. Komplikace mohou nastat při nutnosti například vyslat zaměstnance zahraniční společnosti za účelem různých školících aktivit, provedení prací či údržby zařízení přímo v Kataru.

Svým způsobem „paralelní svět“ k výše uvedeným právním formám podnikání v Kataru představuje tzv. katarské finanční centrum, neboli Qatar Financial Centre (QTC), které je na katarské obchodní legislativě zcela nezávislé a podléhá pouze svému vlastnímu legislativnímu, daňovému a regulatornímu rámci, který je založen na britských a mezinárodních standardech a konvencích a operuje pod dohledem vlastních, nezávislých regulatorních institucí a soudů.

Podnikání v Kataru pod štítkem QFC se vyplatí zejména společnostem z oblasti bankovnictví, finančních služeb, pojišťoven, investičních a kapitálových fondů a dalších, návazných odvětví, jako je např. audit, právní, účetní a daňové poradenství. V rámci QFC však podnikají i IT společnosti, realitní společnosti či různé marketingové, eventové či sportovní agentury. Jednoznačnou výhodou QFC je 100 % zahraniční vlastnictví společnosti, možnost repatriace 100 % zisků, a možnost mít sídlo kdekoliv v Kataru.

Zejména pro high-tech společnosti může být zajímavou možností podnikání v Kataru registrace společnosti v katarském vědecko-technologickém parku (Qatar Science and Technology Park – QSTP). QSTP má za cíl podporovat rozvoj vědecko-technologické kapacity země, napomoci komercionalizaci výsledků aplikovaného výzkumu a transferu špičkových technologií a know-how do Kataru. Za tímto účelem do Kataru láká špičkové světové výzkumné a technologické společnosti a nabízí jim mnohé výhody, např. poskytnutí špičkového zázemí a vybavení, daňové prázdniny či bezcelní dovoz veškerého zboží a služeb.

Na základě zkušeností velvyslanectví ČR v Kuvajtu je zdaleka nejčastěji využívanou formou podnikání v Kataru uzavírání agenturních a distribučních smluv s místními subjekty. Zakládání např. LLC či firemních poboček je pak ze strany českých podnikatelských subjektů využíváno jen velmi zřídka. Změna a liberalizace obchodní a investiční legislativy v Kataru, ke které v posledních měsících a letech dochází, by tuto situaci však mohla postupně změnit, což by mohlo vést k nárůstu počtu v Kataru registrovaných společností s českým majitelem či spolumajitelem.

Tento příspěvek má posloužit jako úvodní, obecná informace pro české společnosti se zájmem o katarský trh. Zastupitelský úřad v Kuvajtu neručí za přesnost a aktuálnost poskytnutých informací, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty či škody utrpěné v důsledku rozhodnutí založených na informacích obsažených v tomto příspěvku. V případě záměru vstupu na katarský trh formou založení místní obchodní společnosti či pobočky české firmy doporučujeme záměr konzultovat s poskytovatelem profesionálních právních a poradenských služeb se zkušeností s teritoriem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuvajtu (Kuvajt). Autor: Jakub Jaroš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Katar | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme