Podnikatelé dávají zelenou mnoha návrhům k daňovému balíčku

Zvýšení hranice pro registraci k placení DPH, snížení spotřební daně z motorové nafty, mimořádné odpisy pořízeného majetku nebo stravenkový paušál.  To je několik návrhů z vládního daňového balíčku pro rok 2021 (včetně pozměňovacích od poslanců), které doporučuje Hospodářská komora (HK ČR). Některé změny ale naopak považuje za škodlivé pro českou ekonomiku.

Analytici a legislativci HK ČR provedli rozbor všech pozměňovacích návrhů k novému daňovému balíčku. Ten čeká v listopadu závěrečné 3. čtení. Zavádí například stravenkový paušál pro zaměstnance nebo navyšuje sazby spotřební daně z tabákových výrobků.

Poslanci k vládní předloze, která má změnit některé zákony v oblasti daní od ledna 2021, předložili celkem 63 pozměňovacích návrhů – mimo jiné chtějí zvýšit limit povinné registrace k DPH na dva miliony korun tržeb ročně, rozšířit okruh daňové uznatelnosti očkování zaměstnanců nebo zrušit nárok zaměstnance na peněžitý příspěvek na stravování od firem.

Hospodářská komora identifikovala pro podnikatele a tuzemské hospodářství škodlivé, či naopak příznivé změny. Poslancům nyní adresuje svá stanoviska a doporučení, které pozměňovací návrhy ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR přijmout, a které nikoliv. Shodli se na tom členové HK ČR z řad podnikatelů.

Hospodářská komora souhlasí především s níže uvedenými změnami

Mimořádné odpisy nově pořízeného majetku

Hospodářskou komorou požadovaná daňová opatření k obnově ekonomiky po koronavirové krizi zahrnují mimořádné odpisy nově pořízeného hmotného majetku, zvýšení hranice odepisovatelného majetku nebo zpružnění odpisování nehmotného majetku. O těchto změnách jednali podnikatelé s ministryní financí Alenou Schillerovou už během léta.

Státem podpořené firemní investice budou pro úspěšný restart národního hospodářství zásadní. Hospodářská komora proto plně podporuje příslušné návrhy garančního rozpočtového výboru. Alternativní zvýšení hranice pro odpisy pro hmotný i nehmotný majetek na 80 000 korun navrhl i poslanec Mikuláš Ferjenčík, který ve svém pozměňovacím návrhu upozornil, že současně platný limit 40 tisíc pro hmotný majetek platí v § 26 zákona o daních z příjmů v nezměněné výši již od roku 1998.

Snížení spotřební daně z motorové nafty

S ohledem na roli přepravních nákladů v celkových nákladech na produkci zboží i služeb podporuje Hospodářská komora snížení spotřební daně z motorové nafty, což se v balíčku objevuje. Podpora je dána rovněž environmentální souvislostí se zeměpisnou polohou ČR, kdy projíždějící kamiony kvůli relativně vysoké ceně pohonných hmot netankují u tuzemských čerpacích stanic, a nepřispívají tak do národního rozpočtu na ošetření tzv. negativních externalit, přestože vypouštějí emise na území ČR. Hospodářská komora předpokládá, že se změna daňové sazby alespoň z části promítne do ceny motorové nafty.

Zrušení superhrubé mzdy

Komora vždy podmiňovala a podmiňuje případné zrušení superhrubé mzdy souběžným snížením daňového zatížení. Tím se rozumí nejen to, aby se celkově snížil objem placené daně, ale aby změna nebyla provázena systematickým zvyšováním daňového zatížení žádné skupiny poplatníků. Hospodářská komora doporučuje poslancům při výběru příslušného pozměňovacího návrhu přihlédnout k rozpočtové udržitelnosti zvoleného řešení.

Proto má smysl při vyšším jednorázovém výpadku závazek konsolidovat veřejné rozpočty, nicméně navrhované roční tempo konsolidace schodku o 0,5 % HDP je podle názoru Hospodářské komory příliš malé. Sněmovna má na výběr dva v zásadě akceptovatelné způsoby zrušení superhrubé mzdy – z dílny ODS a ANO. S komunistickým návrhem výrazně zvyšujícím progresivitu daně ani se sociálnědemokratickým zvýšením zákonné sazby pro OSVČ Hospodářská komora ČR nesouhlasí.

Zvýšení základní slevy poplatníka na dani z příjmů

Návrhy v balíčku zvyšující základní slevu na dani z příjmů fyzických osob jsou pro všechny živnostníky a další drobné podnikatele příznivé. Aktuální výše slevy byla nastavena před dvanácti lety, účinek slevy se tak postupně snižuje tím, jak rostou jejich příjmy. Případné zvýšení slevy je však třeba posuzovat v kontextu dalšího souběžného snížení daňového břemene a dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů. Příliš masivní zvyšování slevy je z pohledu Hospodářské komory ČR diskutabilní. Obdobně se Hospodářská komora ČR staví k opodstatněnému dočasnému zrušení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2022

Zvýšení spotřební daně z tabáku a daně z hazardních her

Ačkoliv je Hospodářská komora obecně proti zvyšování daní, respektuje prioritu dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů. Proto nemá zásadní výhrady k únosné úpravě selektivních daní v podobě doporučené rozpočtovým výborem. Za únosnou změnu ale rozhodně nepovažuje výrazné, v relativně krátkém časovém sledu opakované zvýšení daňového zatížení jednotlivé komodity nebo aktivity. Příkladem nežádoucí změny je návrh zvýšit o více než polovinu zdanění loterií.

Příspěvek zaměstnavatele na stravování – stravenkový paušál

HK ČR vládní koncept příspěvku zaměstnavatele na stravování podporuje. Oceňuje jednoduchost a férovost stravenkového paušálu. Proto nesouhlasí například s úpravou balíčku na vypuštění možnosti peněžitého poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům, které požaduje poslanec Petr Dolínek, ani s návrhy, které novinku složitě regulují, jako je návrh poslance Jana Hrnčíře. Ten má v úmyslu zakotvit do zákona povinnost, aby zaměstnanci používali příspěvky od zaměstnavatele na stravování (ať už stravenky, či peněžitý příspěvek, který nově navrhuje ministerstvo financí) pouze na stravování ve formě hlavního jídla.

Hospodářská komora pochopitelně doporučuje schválit návrhy, jejichž cílem je odstranění legislativně technických nesrovnalostí.

Rozšíření okruhu daňově uplatnitelných očkování zaměstnanců

Koronavirová krize znovu ukázala, jak zásadní je pro zaměstnavatele lidský kapitál. Hospodářská komora také proto doporučuje uzákonit daňovou pobídku k očkování. Rozšířit okruh daňově zvýhodněných očkování na očkování mimořádné a provedené čistě na žádost zaměstnance navrhla poslankyně Věra Kovářová. Pokud by její návrh poslanci přijali, okruh podporovaných očkování by se rozšířil i na chřipku, žloutenku, černý kašel a další, přičemž související výdaj by byl zahrnut do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v rámci péče o zdraví zaměstnanců. Takový výdaj by si tedy zaměstnavatelé mohli odečíst ze základu daně.

Zvýšení prahu, kdy se podnikatel povinně stává plátcem DPH

Hospodářská komora dlouhodobě podporuje zvýšení registračního prahu u DPH. Podnikatel se aktuálně plátcem DPH musí stát povinně, pokud jeho obrat přesáhne nyní milion korun za uplynulých 12 měsíců. Česko tento práh nezměnila od svého vstupu do EU. Vláda by už jen s ohledem na cenový vývoj v uplynulých 16 letech měla operativně vést po vzoru jiných členských zemí jednání o odsouhlasení přiměřeného zvýšení tohoto limitu. Vyšší limit je důležitý i proto, aby na něj mohl být co nejdříve navázán nedávno poslanci schválený institut jedné paušální daně. Do režimu paušální daně, který bude zatím omezen limitem ročních tržeb na jeden milion Kč, by tak následně mohl vstoupit širší okruh podnikatelů. Zvýšení limitu obratu, jehož překročením vzniká povinnost plátce DPH z 1 milionu na 1,2 miliony Kč nebo 2 miliony korun, navrhl poslanec Jan Hrnčíř. Navýšení limitu na 2 miliony navrhl také poslanec Vojtěch Munzar.

Snížení regulatorní zátěže podnikatelů

Hospodářská komora doporučila poslancům schválit pozměňovací návrh balíčku usnadňující reakci na regulatorní zátěž podnikatelů. Jde o návrh Petra Dolínka, podle něhož by se o měsíc odložila účinnost prvního zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků. Snížením regulatorní zátěže by bylo i zjednodušení konstrukce daně z příjmů fyzických osob v případě schválení některého z poslaneckých návrhů na zrušení superhrubé mzdy.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme