Podnikatelům postiženým tornádem pomůže finanční pomoc až 1 milion korun

Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc 80 až 100 % z výdajů na nově pořízený majetek. Speciální dotační program „Pomoc po tornádu“ připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s partnery a schválila ho vláda.

Bankovky
 • Počítá s dotací až 1 milion Kč na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený, a také s jednorázovou padesáti tisícovou podporou na úklidové práce.
 • Podnikatelé rovněž budou moct využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), a to do výše 45 milionů korun.
 • MPO rovněž propojuje nabídku s poptávkou pomoci a kromě toho tým CzechInvestu, ČMZRB a Hospodářské komory poskytuje služby přímo na místě, mj. zjišťuje škody a potřeby podnikatelů.  

„Podporu budou moct využít ti podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo úplně zastavit činnost. Klíčová je pomoc okamžitá a přímo na místě, proto v postižených oblastech působí naše mobilní týmy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc až 1 milion korun, okamžitě jim uhradíme 80 až 100 % z výdajů na nově pořízený majetek.“

„Ve spolupráci s MPO jsme pro podnikatele připravili bezúročnou půjčku od 500 tisíc až do výše 45 milionů korun na investiční výdaje. Žádosti bude přijímat naše pobočka v Brně, jejíž zástupci budou podnikatelům k dispozici na nově vznikajícím detašovaném pracovišti CzechInvestu a Hospodářské komory přímo v zasažené oblasti,“ říká generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Podnikatelé zasažení tornádem již mohou žádat o bezúročné úvěry od ČMZRB

„V regionu zasaženém tornádem funguje náš tým na pomoc podnikatelům. Domlouvá sběr žádostí do schválených programů a propojení poptávek a nabídek pomoci prostřednictvím portálu trziste.czechinvest.org. Také zjišťuje výši škod a potřeby postižených,“ dodává generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl s tím, že pomoc poskytují operativně zřízená společná detašovaná mobilní pracoviště CzechInvestu, Okresní hospodářské komory v Hodoníně a Břeclavi a ČMZRB.

Díky vládou schválenému programu „Pomoc pro tornádu“ si podnikatelé budou moct nově pořídit stroje a zařízení, související software a nezbytné licence. Dotaci bude možné využít také na stavební práce, dopravní prostředky, technické práce jako je třeba úprava výrobní linky a obdobných zařízení či zásoby. Také na úklid po tornádu, kdy jednorázová paušální podpora bude 50 tisíc Kč. V praxi to bude fungovat například tak, že podnikatel, který je pojištěný na živelní pohromu bude moct dostat dotaci až ve výši rozdílu mezi pojistným plněním a cenou nového majetku, nepojištěný podnikatel bude mít nárok na dotaci až ve výši 80 % ceny nově pořizovaného majetku.

Podrobnější informace poskytne informační linka pro podnikatele 1212 či regionální kanceláře agentury CzechInvestPříjem žádostí do programu začíná 28. června, poslední den podání bude 30. září 2021.

Cílem programu je pomoci podnikatelům, kteří byli postiženi tornádem na území České republiky v červnu 2021. Nyní je třeba okamžitě tyto podnikatele finančně podpořit při obnovení jejich podnikání.

 • Dotace bude zaměřena na obnovu/nákup nového dlouhodobého majetku jako náhrady za tornádem zničený, zásoby a jednorázovou paušální podporu na úklidové práce.
 • Bezúročný úvěr bude poskytován na obnovu/nákup nového dlouhodobého majetku jako náhrady za tornádem.

Dotace na nákup nového majetku do výše 1 mil. Kč

Cílová skupina: Podnikatelské subjekty (fyzické i právnické subjekty)
Účel použití podpory: Nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení majetku, obnovení zásob, jednorázová paušální podpora na úklidové práce
Zahájení příjmů žádostí: ihned po schválení vládou (dá se očekávat v následujících dnech)
Ukončení příjmů žádostí: 30. září 2021

O programu bude informovat také CzechInvest, RK Jihomoravského kraje,
Telefon: +420 296 342 442, E-mail:  brno@czechinvest.org,
Adresa: Holandská 3, 639 00 Brno-Štýřice.
Zaměstnanec CI pomůže s podáním žádosti přímo na místě

Minimální dotace: 64 tis. Kč, jednorázová paušální podpora na úklidové práce ve výši 50 tis. Kč
Maximální dotace: 1 mil. Kč (včetně jednorázové podpory na úklidové práce ve výši 50 tis. Kč)

Budou nastávat dvě situace:

 1. Podnikatel je pojištěn na živelní pohromy: Podnikatel dostane finanční prostředky od pojišťovny, následně pořídí nový majetek. Dotace se bude rovnat rozdílu mezi plněním pojišťovny a cenou nově pořízeného majetku.
 2. Podnikatel není pojištěn na živelní pohromy: Dotace se bude rovnat 80 % ceny nově pořizovaného majetku.

Konkrétní způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, popřípadě jejich soubory
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů a zařízení a nezbytně potřebné duševní vlastnictví (např. licence) přímo související s pořizovanými stroji a zařízeními
 • Stavební práce na technickém zhodnocení nemovitosti
 • Dopravní silniční prostředky sloužící k podnikatelské činnosti
 • Technické práce k dosažení technického zhodnocení dlouhodobého majetku, např. technické úpravy výrobní linky a obdobných zařízení
 • Zásoby
 • Výdaje na úklid po tornádu (jednorázová paušální podpora na úklidové práce ve výši 50 tis. Kč)

Uznatelnými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • Splátky půjček a úvěrů
 • Sankce a penále
 • Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu
 • Opravy a údržba stávajícího majetku, který nebyl poničen tornádem

Zpět na začátek

Bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky do výše 45 mil. Kč

Cílová skupina: malé a střední podniky
Účel použití podpory: Nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení majetku

Zahájení příjmů žádostí: ihned po schválení vládou (dá se očekávat v následujících dnech)
Ukončení příjmů žádostí: 30. září 2021

O programu bude informovat také ČMZRB. Zaměstnanec ČMZRB pomůže s podáním žádosti přímo na místě

Minimální úvěr: 500 tis. Kč
Maximální úvěr: 45 mil. Kč

Konkrétní způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, popřípadě jejich soubory
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů a zařízení a nezbytně potřebné duševní vlastnictví (např. licence) přímo související s pořizovanými stroji a zařízeními
 • Stavební práce na technickém zhodnocení nemovitosti
 • Dopravní silniční prostředky sloužící k podnikatelské činnosti
 • Technické práce k dosažení technického zhodnocení dlouhodobého majetku, např. technické úpravy výrobní linky a obdobných zařízení

Uznatelnými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
 • Splátky půjček a úvěrů, opravy a údržba stávajícího majetku
 • Sankce a penále
 • Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky
 • Leasing
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu
 • Opravy a údržba stávajícího majetku, který nebyl poničen tornádem

Co bude potřeba zejména ze strany podnikatele doložit?

 • prokázat vznik škody tornádem protokolem od pojišťovny nebo obecního úřadu a fotodokumentací.
 • kupní smlouvu (fakturu, daňový doklad, smlouvu o dílo) na nákup původního zařízení, nebo protokol o vyřazení majetku z evidence včetně daňové zůstatkové ceny a čestné prohlášení o způsobu jeho likvidace.

Zpět na začátek

Doporučujeme