Podnikatelé z Karlovarského kraje budou moci žádat o digitální vouchery

Operační program Spravedlivé transformace 2021–2027 prostřednictvím voucherů pro podnikatele podpoří vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit, digitální transformaci malých a středních podniků a inovaci produktů.

V rámci dotačního programu lze získat dotaci na Voucher pro rozvoj podnikání, Digitální voucher nebo Inovační voucher.

Ilustrační fotografie

O dotaci budou moci žádat mikro, malé a střední podniky z Karlovarského kraje, včetně fyzických osob podnikajících a nepodnikajících. Na financování je vyčleněna částka přesahující 28 milionů korun. Příjem žádostí bude spuštěn v prosinci roku 2023.

V rámci seriálu budou postupně představeny jednotlivé typy voucherů. Jako první je voucher digitální.

Digitální voucher

Základním požadavkem pro přidělení dotace je, aby projekt konečného žadatele o dotaci vedl k přípravě procesu digitální transformace, nebo ke zvýšení úrovně digitální zralosti podniku prostřednictvím pořízení hardware a software. Žadatel si u tohoto voucheru zvolí, jestli v rámci realizace projektu dojde k přípravě procesu digitální transformace podniku nebo ke zvýšení digitální zralosti podniku.

Musí mít žadatel k žádosti připravené nějaké specifické dokumenty?

Ano, musí mít pořízenou analýzu digitální zralosti podniku dle akceptovaných metodik, a to konkrétně:

  • v plném rozsahu ADMA
  • v případě DigitálníPodnik.cz, bude třeba doložit rozšířený test
  • INTEMAC-MSIC
  • Národní centrum Průmyslu 4.0
Ilustrační fotografie

Žadatel má také možnost předložit technicko-ekonomickou studii (studie proveditelnosti) vycházející z již zmíněné výše popsané analýzy. Žádný z dokládaných dokumentů nesmí být starší více než 180 dní k datu podání žádosti. Pokud cílem projektu žadatele bude zvýšení úrovně digitální zralosti podniku, musí být pořízený hardware, software, stroje a zařízení, které si žadatel obstará, vždy v souladu s již zpracovanou analýzou nebo studií.

Dotace pokryje 80 % způsobilých výdajů projektu s tím, že v případě digitálního voucheru lze získat částku minimálně ve výši 50 000 Kč s maximální hranicí dotace ve výši 500 000 Kč. Vyžadována je také spoluúčast žadatele, a to ve výši 20 % způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena zpětně, tedy po úspěšné realizaci projektu. Další informace k digitálním voucherům jsou uvedena na webu OPST.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

Doporučujeme