Podnikatelské prostředí ve Španělsku

Stručné představení prostředí pro podnikání ve Španělsku. Informace o struktuře hospodářství, zahraničním obchodu i nejnovějších makroekonomických výhledech země. Základní charakteristiky týkající se daňového zatížení, možností zakládání obchodních společností i zaměstnávání pracovníků.

Základní údaje

  • Oficiální název: Španělské království
  • Počet obyvatel: 46 196 276
  • Rozloha: 505 370 km2
  • Měna: Euro (EUR)
  • Etnické složení: 73% Španělé; 18% Katalánci; 2,5% Baskové

Zdroj: CIA World Factbook

Španělsko dosáhlo svého mocenského vrcholu jakožto světová velmoc v 16. a 17. století. Po ničivé občanské válce v zemi v letech 1936–1939 se moci ujal autoritativní generál Franco a až v roce 1975 se země zařadila mezi evropské demokracie. Roku 1982 se stala členem NATO a o 4 roky později vstoupila do EHS.

Španělské království je na základě ústavy z roku 1978 konstituční monarchií s výraznou mírou decentralizace. Vedle národního parlamentu je v zemi dalších 19 autonomních parlamentů s různou mírou pravomocí. Španělský trůn spravuje král Juan Carlos I. Ve volbách 2011 získala většinu středopravá Lidová strana vedená nynějším premiérem Marianem Rajoyem.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod

Španělský průmysl, jehož podíl na tvorbě HDP je o cca 12 procentních bodů nižší než v ČR, se orientuje zejména na výrobu textilu, obuvi a potravin. Na evropské poměry relativně silný sektor zemědělství se zaměřuje na produkci obilí, zeleniny, oliv a vinné révy. Živočišná výroba pak na chov dobytka a vepřů. Španělsko vyváží zejména motorová vozidla a potraviny, naopak mezi nejvýznamnější dovozní položky patří stroje, paliva a chemikálie. Zahraničnímu obchodu dominuje obchod s velkými zeměmi západní Evropy:

  • Francie (18 % exportu a 12 % importu),
  • Německo (11 % exportu a 13 % importu) a
  • Itálie (8 % exportu a 7% importu).

Graf: Sektory národního hospodářství ve Špenělsku (ČR a EU)
Graf: Sektory národního hospodářství ve Špenělsku (ČR a EU)

Makroekonomický výhled

Přehřátá španělská ekonomika velmi trpěla v období krize roku 2009 a od konce roku 2011 je Španělsko opět v recesi. Hlavním důvodem je bankovní krize, kterou způsobilo velké množství ztrátových úvěrů po splasknutí cenové bubliny na tamějším realitním trhu.

Průměrné ceny nemovitostí v roce 2012 poklesly o 36 % oproti roku 2007 a krizi potvrzuje i vysoká míra nezaměstnanosti (25 %). Není proto divu, že Španělsko je další zemí, která pro své banky získala ze záchranného fondu ESM rámcovou půjčku ve výši až 100 miliard eur.

Španělské HDP by letos mělo meziročně poklesnout o 1,4 %. Zapříčiní to snížená domácí poptávka, konsolidace veřejných financí a zpřísnění podmínek na úvěrovém trhu. Prognóza na rok 2014 je pozitivnější a předpovídá růst o 0,8 %.

Základní makroekonomické ukazatele 2011 2012 2013e 2014e
Růst HDP (%) 0,4 -1,4 -1,4 0,8
Míra nezaměstnanosti (%) 21,7 25,0 26,9 26,6
Inflace (%) 3,1 2,4 1,7 1,0
Deficit veřejných rozpočtů (% HDP) -9,4 -10,2 -6,7 -7,2
Veřejný dluh (% HDP) 69,3 88,4 95,8 101,0

Zdroj: Evropská komise;
Pozn.: e – odhad

Trh práce

Míra nezaměstnanosti ve Španělsku dosahuje nejvyšších hodnot v rámci EU a bez práce je tady prakticky každý čtvrtý.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (2012) 25,0 %
Produktivita práce k průměru EU (2011) 108,0 %
Minimální měsíční mzda (1H/2013) 752,85 EUR
Srovnání průměrných měsíčních nákladů na práci ve Španělsku a ČR za rok 2011
Obor Španělsko ČR
Zpracovatelský průmysl 3 156 € 1 448 €
Velkoobchod a maloobchod 2 663 € 1 483 €
Doprava a skladování 3 129 € 1 494 €
Ubytování, stravování a pohostinství 2 131 € 932 €
Informační a komunikační činnosti 3 984 € 2 826 €

Zdroj: Eurostat

Produktivita práce je 108 % k průměru EU (v ČR je 60,1 %). Minimální měsíční mzda ve Španělsku představuje ekvivalent 752,85 eur, tedy zhruba 2,5x vyšší než v ČR.

Ve srovnání s ČR jsou měsíční náklady práce ve všech vybraných odvětvích ve Španělsku mnohem vyšší. Například ve zpracovatelském průmyslu jsou tuzemské náklady práce o 56 % v průměru nižší než ve Španělsku.

Základy pracovního práva

Pracovní smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně, může však být kteroukoliv stranou požadována písemná forma. Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou či neurčitou. V pracovní smlouvě může být stanovena zkušební doba v délce 6 měsíců pro kvalifikované techniky, 2 měsíce pro ostatní pracovníky a po celou tuto zkušební dobu je ji možné vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.

Pokud jedna strana hodlá ukončit pracovní poměr, musí o tom informovat předem druhou stranu, jak je uvedeno v pracovní smlouvě nebo kolektivní smlouvě. Výpovědní lhůta je 15 dní a odstupné může být až 12 měsíčních platů.

Základy obchodního práva

Nejrozšířenější formou obchodních společností ve Španělsku je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným (S.L / S.R.L) a akciovou společnost (S.A.) může založit jeden či více společníků. Minimální požadovaný kapitál u s.r.o. (S.L) činí 3 000 eur. Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost (S.A), jejíž základní kapitál činí minimálně 60 000 eur.

V souhrnném indexu Světové banky Doing business se Španělsko umístilo na 44. místě, čímž se dostalo před ČR (65). Registrace firmy ve Španělsku trvá průměrně více než měsíc a stojí zhruba 1 100 eur.

Minimální kapitál u jednotlivých forem obchodních společností ve Španělsku
Právní forma Minimální kapitál
Společnost s ručením omezeným 3 000 EUR
Nová společnost s ručením omezeným 3 000 EUR, max. 120 000 EUR
Akciová společnost 60 000 EUR
Komanditní společnost na akcie 60 000 EUR
Evropská společnost 120 000 EUR

Zdroj: webové stránky španělského ministerstva financí

Hlavní daně a vedlejší náklady práce

Obecná sazba daně z příjmu právnických osob je 30 %. U větších firem s ročním obratem do 10 mil. eur existuje progresivní zdanění se sazbami 25 % (do 300 tisíc eur zisku) a 30 %. Pro malé podniky do 25 zaměstnanců jsou sazby progresivní daně o 5 procentních bodů nižší. Progresivní zdanění panuje i u příjmů fyzických osob, kde existuje dokonce sedm pásem. Nicméně pro fyzické osoby nerezidenty platí u dividend srážková daň 21 %.

Základní sazba DPH je 21 %. Vedle toho ve Španělsku mají sazbu sníženou 10% (některé potraviny, doprava, bydlení,…) a supersníženou 4% (základní potraviny, farmaceutické zboží, knihy a periodika).

Systém sociálního zabezpečení je pro španělského zaměstnavatele poměrně finančně nákladný, odvádí průměrně 30–32 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanec přispívá na sociální pojištění ze své hrubé mzdy pouhých 6,35 %.

Přehled sazeb daní a odvodů ve Španělsku
Daň/odvod Sazba
Korporátní daň 30 %
Daň z dividend nerezidentů 21 %
Daň z příjmu jednotlivců (progresivní) 24,75 – 52 %
DPH (základní / snížená / supersnížená) 21/10/4 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanec 6,35 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatel 29,9 %

Zdroj: webové stránky španělského ministerstva financí

Energetika

Cena elektřiny ve Španělsku vykazuje od počátku roku 2008 rostoucí trend a v současné době se drží nad hranicí 12 eurocentů za kilowatthodinu, což je skoro o 20 % více než v ČR.

Co se cen plynu týče, tak v průběhu finanční krize ceny rychle spadly až na své dno v polovině roku 2009, kde ceny činily cca 7,5 eur za gigajoul, poté se po mírném stoupání v roce 2011 odrazily a vystoupaly na dnešních 10,5 EUR/GJ, což je dokonce o pětinu více, než v ČR, kde byla cena plynu ještě před dvěma roky dražší.

Porovnání průměrných velkoobchodních cen energií ve 2. pololetí 2012 ve Španělsku a v ČR
  Španělsko ČR
Elektrická energie (EUR/kWh) 0,1211* 0,1029
Zemní plyn (EUR/GJ) 10,410 9,392

Zdroj: Eurostat
Pozn.: ceny bez DPH, *) za 1. pololetí 2012

Investiční pobídky

Španělsko nabízí zahraničním investorům rozsáhlé investiční pobídky od daňových úlev přes dotace na školení až po podporu na tvorbu nových pracovních míst. Pobídky pro velké podniky závisí na lokalitě a v nejméně rozvinutých oblastech (regiony Extramadura a Canarias) mohou dosahovat až 40 % uznatelných nákladů investice.

Španělsko nabízí také pestrou škálu investičních pobídek pro oblast výzkumu a vývoje, či pobídky na podporu likvidity a investic, díky kterým se snaží investorům ulehčit získání pracovního kapitálu v časech omezené likvidity.

Převzato z Měsíčníku EU aktualit vydávaném EU Office České spořitelny, a. s..

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme