Podpora z OP PIK a programu Antivirus – jak je to s jejich kombinací?

Informace pro žadatele a příjemce podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Vzhledem k možnosti využití programů Ministerstva práce a sociálních věcíAntivirus C a opatření tzv. „Kurzarbeitu“, tj. zejména Antivirus B, je nezbytné zamezit souběhu podpor mezi zmíněnými programy a programy OP PIK. Z toho důvodu byly aktualizovány dokumenty Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné nárokované od 1.7.2019 a Předepsané mzdové tabulky pro program Aplikace na mzdy nárokované od 1.7.2019 (dále jen „mzdové tabulky“).

V případě, že příjemce dotace v OP PIK nárokuje za zaměstnance pracující na projektu mzdu a pojistné jako způsobilý výdaj, bude mít povinnost u konkrétních zaměstnanců uvést, zda využil či nevyužil podporu z programu Antivirus C, a to v nově přidaném povinném sloupci mzdových tabulek. Pokud žadatel uvedl, že za své zaměstnance uplatnil odpočet pojistného v rámci programu Antivirus C (v odpovídajícím sloupci vyplnil „A“), nebude možné do způsobilých výdajů za toto období zahrnout žádné výdaje na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem, a to ani za předpokladu, že část těchto výdajů žadatelem uhrazena byla bez nároku na odpočet. V mzdové tabulce je vždy nutné vyplnit zvlášť období, kdy byl využit program Antivirus C a zvlášť období, kdy využit nebyl.

V případě, že žadatel u zaměstnance nárokuje skutečně odpracované hodiny na projektu jako způsobilý výdaj, lze uvedené hodiny vykázat jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu, pokud v předložených dokladech (např. výplatní pásce apod.) přesně oddělí odpracované hodiny od hodin tzv. „Kurzarbeitu“.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme