Pojištění EGAP pro bankovní produkty

Novela všeobecných pojistných podmínek umožňuje EGAPu nově například i pojištění záruk za investice v zahraničí.

Nové možnosti v  pojišťování představili bankám na květnovém online semináři Michal Pravda a Michal Janků, odborníci na pojištění úvěrů a investic exportní pojišťovny EGAP. Část prezentace věnované tomuto tématu přinášíme v tomto článku.

Ilustrační fotografie

Produkty EGAPu jsou soustředěny na komplexní fáze exportního procesu, přičemž pojišťujeme různé typy bankovních produktů. Jsou to bankovní záruky, které mají na počátku vývozních transakcí podobu bid bondu, poté následuje obvykle akontační záruka. Poté vývozce vyrábí, takže mu poskytujeme předexportní financování, pojišťuje se výrobní riziko, to znamená možné riziko odstoupení od kontraktu dovozcem.

Pak jsou různé typy vývozních úvěrů, odběratelské, dodavatelské odkupy pohledávek a tak dále. Potom bankovní záruky, které souvisí s danou dodávkou – zejména performance bondy, warranty bondy a novinkou jsou bankovní záruky typu bankovních platebních záruk. Novinkou v pilotním režimu je pojištění úvěrů pro vývozně orientované podniky. Naše produktová nabídka je tedy plně mezinárodně konkurenceschopná.

Pojištění investic a úvěrů na investice

Nabízíme pojistné krytí pro všechny typy zahraničních investic, což jsou vlastně investice do dceřiných společností českých podniků, které investují v zahraničí. Jsou na to určeny pojistné produkty I, což je pro investory, které pojišťujeme proti politickým rizikům, a potom If, které jsou určeny pro banky, což jsou úvěry na investice. Jsou to projekty různého typu, greenfieldy, brownfieldy, jsou to akvizice – což je takový samostatný typ, který se nyní objevuje v poptávce společně s rostoucí silou českých investorů.

Často vídáme také poptávky typu joint-venture. I tyto investice pojišťujeme. Ovšem nepojišťujeme investora proti riziku, že jeho vybraný místní partner ve společném podniku mu např. zruší či nedodrží nějakou smlouvu týkající se vzájemných závazků v joint-venture.

Ale pokud banka tomu joint-venture poskytne úvěr, tak je tady pojistka proti nesplacení tohoto úvěru. Jsme schopni se bavit v individuálních případech i o refinancování. Pokud ta akvizice není příliš „stará“, tak jsme schopni se bavit i o tom, že bychom takový úvěr pojistili jako refinanční facilitu. Objem není rozhodující, to znamená, máme v portfoliu investice malé i velmi objemné. Takže zhruba 200 milionů eur je hranice pro investiční úvěr. Pokud jde o samotnou investici, tam je hranice několikanásobně vyšší.

Ilustrační fotografie

Pojištění úvěrů na investice

Úvěry na investice pojišťujeme už od roku 2007 a většina bank tento náš produkt z vlastní zkušenosti zná. Jedná se pojištění bankou poskytnutého úvěru na pořízení dlouhodobého majetku do zahraniční společnosti, která je ovládaná českým investorem nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem. Produkt je určen primárně pro ty investory a jejich banky, kdy ten investor má již určité zkušenosti v oboru, do kterého investuje v zahraničí. Je potřeba, aby to nebyl nějaký začátečník, který se pouští do neznámého rizika, což obvykle nekončívá dobře.

Podstatné je, že pojištěné bance či finanční instituci je kromě teritoriálních rizik kryto i komerční riziko nesplacení úvěru z důvodu platební neschopnosti či nevůle dlužníka. Takže to krytí představuje plnohodnotné zajištění z hlediska rizikově vážených aktiv banky. Abychom vám toto krytí mohli nabídnout, tak vyžadujeme, aby se český investor tohoto rizika ujal ve smyslu, že se nám zaručí, že tento úvěr bude zaplacen. P

odmínka ovládání, kterou zde vyžadujeme, je více než 50% podíl českého investora na kapitálu, resp. hlasovacích právech, případně možnost jmenovat většinu členů statutárního resp. dozorčího orgánu zahraniční společnosti. Je zde také podmínka ekvity, tedy na částečné financování investice z vlastních finančních zdrojů investora ve výši stanovené dohodou mezi EGAP, bankou a investorem (standardně alespoň 25 %). Vlastní zdroje by přitom měly být pojištěny naším produktem „I“.

Rozšíření možností pojištění záruk

Od dubna letošního roku platí novelizované všeobecné pojistné podmínky „Z“. Tím je umožněno pojištění dalších typů finančních záruk souvisejících s vývozem, ale i s investicemi v zahraničí, které dříve nebylo možné pojišťovat. Jedná se například o záruky spojené s investicemi českých investorů v zahraničí, platební záruky vystavené ve prospěch subdodavatelů českých vývozců a záruky vystavené nejen bankami jako doposud, ale i pojišťovnami.

Zdroj: EGAP

Tato novela flexibilně reaguje na aktuální požadavky a potřeby trhu a jejím cílem je usnadnit vývozcům a investorům přístup ke všem potřebným typům záruk pro realizaci jejich vývozních a investičních záměrů. Jako modelový příklad jsme si vybrali platební bankovní záruku.

Zdroj: EGAP

Pojištění záruky za vývozce – platební záruka

Máme zde platební bankovní záruku, kterou vystavuje banka za závazky českého vývozce, ale nikoli už vůči dovozci. Z toho důvodu je beneficientem subdodavatel, který vyžaduje zaplacení za tuto subdodávku. Může to být v určitých případech výhodný instrument, kde například významný subdodavatel vyžaduje zajištění zaplacení své dodávky. Tento typ bankovní záruky, pokud máte ve svých portfoliích, tak jsme schopni jej posoudit a případně pojistit.

Zdroj: EGAP

Dalším typem jsou bankovní záruky, které souvisejí s investicí, pojištění záruky za investice pojištěné pojistným produktem I nebo If. Podmínkou tedy je, že souběžně s touto zárukou, kterou bychom pojišťovali dle pojistných podmínek „Z“, by měla být pojištěna investice jako taková pojistným produktem I nebo If.

Může se v praxi vyskytnout, že investor potřebuje nějakou investiční kapacitu postavit v  zahraničí. K tomu potřebuje získat subdodavatelské zajištění ve smyslu EPC kontraktora, který mu tu investici postaví. A může se stát, že tito EPC kontraktoři nebo subdodavatelé požadují rovněž garance za to, že až dodají tu svou část, že dostanou zaplaceno. Takže pokud takové poptávky máte, tak se jimi určitě budeme rádi zabývat.

Další nový typ záruk se vztahuje na investice ve fázi provozu. Tam jsme schopni pojistit bankovní záruky, které tato zahraniční společnost vystavuje ve prospěch svých odběratelů. Novela nám tak otevírá dveře pro další typy záruk.

Proč je u velkých projektů vyžadován stále alespoň 50% český podíl?

Primárně kvůli tomu, že jsme státní pojišťovna. Že zacházíme s veřejnými penězi a že naším posláním je podporovat české projekty. Z tohoto důvodu tam český podíl držíme, ovšem přihlížíme i k projektům, u kterých víme, že naplnit český podíl není možné. Ať už z důvodu absence českých technologií nebo v případě, že kdyby byly dodávky z Čech, tak nedávají ekonomicky smysl. Ve vybraných případech jsme k tomu schopni přihlédnout a jít až na 20 % podílu. To je minimum, které jsme schopni akceptovat, pokud je projekt takto strukturován.

Bude se ještě nějak upravovat smluvní dokumentace?

Všeobecné pojistné obchodní podmínky „Z“ nám rozšířily mantinel pro okruh pojistitelných záruk. Ta smluvní dokumentace u nových typů záruk není vytvořena šablonovitě, takže pokud přijde nový typ záruky, tak to vytvoříme ad hoc na míru danému případu. Co máme modelově vyspecifikováno, jsou záruky za dceřiné společnosti českých vývozců v zahraničí, které jsou vystaveny z příkazu mateřské společnosti jakožto dlužníka vůči vystavující bance.

Převzato z Magazínu ze světa exportu (32/2022). Autor: Jan Černý, tiskový mluvčí EGAP

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice | Obchod

Doporučujeme