Pojištění úvěrů – změny v pravidlech Arrangementu a prodloužení výjimky v rámci pravidel EU

Na podzim se sklízí plody práce vynaložené v předchozím období. Je tomu tak i v oblasti pravidel ve světě oficiálně podpořeného financování a pojišťování exportních úvěrů, kde byly dokončeny některé rozpravy a procedury či přijata rozhodnutí.

Tato rozhodnutí mají dopad na podobu pravidel pojištění vývozních úvěrů. Netýká se to pouze Arrangementu OECD, ale také regulací platných v rámci EU.

Ilustrační fotografie

Na podzim 2021 byla, v rámci příprav na klimatickou konferenci COP 26 ve skotském Glasgow, završena hektická jednání Participantů OECD týkající se pravidel Arrangementu v oblasti uhelné energetiky. Jejich výsledkem je, že od 1. listopadu 2021 vstoupila v platnost nová úprava Arrangementu týkající se přístupu k uhelné energetice a uhlí obecně.

V praxi to znamená, že v oblasti uhlí již nadále nebude využito možností daných sektorovou dohodou CFSU (Coal-Fired Electricity Generation Sector Understanding). Ta bude zrušena a do textu Arrangementu bude zapracován nový článek č. 6 „Prohibitions on Arrangement Support“ – zákazy v rámci podpory dané Arrangementem.

Dochází tak k ukončení oficiálně podpořeného financování a pojišťování exportních úvěrů týkajících se nových zdrojů energie z uhlí, které nevyužívají nástroje na snižování klimatické zátěže, jako je třeba CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage; zachycování uhlíku, jeho využívání a ukládání).

Co toto nové, klimaticky zaměřené, uspořádání v rámci Arrangementu vlastně znamená?

Z nového textu vyplývá, že je zapovězeno poskytování oficiálně podpořených exportních úvěrů a vázané pomoci pro dodávky související s výstavbou nových uhelných elektráren a veškerých dodávek v této souvislosti, a to včetně modernizací nebo rozšiřování elektráren již existujících.

Ilustrační fotografie

Přímo uvedenou výjimku zde představují ekologizační dodávky zaměřené na snižování znečištění vzduchu, vody nebo snižování emisí CO2, avšak ani ty nesmí být spojeny s navýšením výkonu elektrárny nebo prodloužením její životnosti.

Pod tento zákaz nespadají, a tím představují další možnou výjimku, ještě situace, kdy jsou uhelné elektrárny vybaveny funkční technologií CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage), čímž spadají pod pravidla daná sektorovou dohodou CCSU – sektorová dohoda Arrangementu o obnovitelné energetice, vodě a klimatických projektech.

Přinesl podzim v rámci Arrangementu pouze omezení a zákazy?

Na tuto otázku lze odpovědět jednoznačně, že nikoliv. I když je třeba zdůraznit, že se jedná o specifickou a pouze dočasnou výjimku ze současných pravidel. Tato výjimka vyplývá z výsledku zvláštní procedury (Common Line) v oblasti akontací.

Podle této nové úpravy bude dočasně možné snížení akontace až na 5 % Export Contract Value (ECV) z nynějších 15 % za podmínky, že se bude jednat o transakce vůči vládním kupujícím (sovereign buyers) v zemích kategorie II a tyto transakce budou požívat záruky ze strany Ministerstva financí nebo centrální banky.

Dochází tak k ukončení oficiálně podpořeného financování a pojišťování exportních úvěrů týkajících se nových zdrojů energie z uhlí, které nevyužívají nástroje na snižování
klimatické zátěže.

Výsledek této systémové Common Line procedury vstoupil v platnost 5. listopadu 2021 a bude pokračovat následujících 12 měsíců až do 4. listopadu 2022.

Zjednodušeně to znamená, že v případě transakcí do méně vyspělých zemí, kdy je kupujícím vládní dlužník a transakce má záruku ze strany Ministerstva financí nebo od národní banky, je možné mít akontaci sníženou až na úroveň 5 % hodnoty vývozního kontraktu (ECV), jak je definována v podmínkách Arrangementu. A vše to bez nutnosti kompenzovat tuto flexibilitu nějakým dalším způsobem, třeba nárůstem pojistné sazby.

Je toto jediná změna, která se objevila v průběhu podzimu 2021?

Je ještě jedna úprava, která se týká činnosti EGAP a produktů poskytovaných vývozcům a jejich financiérům. Ta se však netýká Arrangementu, ale pravidel stanovovaných ze strany EU, protože se vztahuje na pojištění vývozních úvěrů majících splatnost do dvou let a směřujících do vyspělých zemí.

Tento segment není běžnou oblastí působnosti EGAP a jemu podobných entit. Větší volnost přinesla až výjimka z platných EU pravidel, která standardně omezují exportním úvěrovým agenturám (ECAs) poskytovat krátkodobé pojištění vývozních úvěrů se splatností do 2 let do vyspělých zemí.

Ilustrační fotografie

V rámci těchto pravidel však byla jako reakce na složitou situaci v oblasti krátkodobého pojištění udělena dočasná výjimka, která entitám jako je EGAP umožnila poskytovat pojištění do všech zemí. Zatím byla tato výjimka platná do konce roku 2021. EK však po veřejné konzultaci a vyhodnocení situace na trhu rozhodla o jejím prodloužení, takže je nyní platná do 31. března 2022.

Z uváděných informací je zřejmé, že podzim 2021 byl v oblasti pravidel týkajících se oficiálně podpořeného pojišťování vývozních úvěrů rušným obdobím. Přinesl nejen omezení, která logicky souvisí se snahami o zmírnění dopadů na změny klimatu, ale také možnost volnějších pravidel, která mají napomáhat snadnějšímu překonávání obtíží pojících se s dopady epidemie covid-19.

Převzato z Magazínu ze světa exportu (12/2021). Autor: Jan Mráz, zástupce ředitele odboru mezinárodních vztahů EGAP

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme