Pokročilá rámcová dohoda EU – Chile přinese nové možnosti pro obchod a investice

Slavnostní oznámení o ukončení vzájemných jednání bylo zveřejněno dne 9. prosince 2022 v Bruselu. Dohoda má klíčový geopolitický význam.

Podpoří dlouhodobé partnerství EU s důležitým a stejně smýšlejícím partnerem, posílí ekonomickou odolnost obou zemí a podpoří je při řešení současných globálních výzev. Dále posílí již tak prosperující obchodní a investiční vztahy mezi EU a Chile.

Ilustrační fotografie

Ruší téměř všechny tarify: 99,9 % vývozu EU do Chile bude bez cel (všechny produkty kromě cukru). Chile zruší cla na mléčné výrobky, včetně kvót na sýry a potravinové přípravky z EU. Dalším kladem dohody je, že pomůže firmám z EU poskytovat služby, investovat a soutěžit o vládní zakázky v Chile. To znamená lepší přístup k poskytovatelům finančních služeb, doručovatelských a telekomunikačních služeb a námořní dopravy; stejné zacházení pro investory z EU v Chile a pro chilské investory v EU a naopak a nové příležitosti při veřejných zakázkách na zboží, služby, stavební práce a při udělování koncesí díky snížení požadavků po srovnání s předchozí dohodou.

Dále se usnadňuje obchod pro malé a střední podniky. Kapitola dohody je věnovaná malým a středním podnikům, která pomůže menším společnostem plně těžit z dohody, včetně snížení byrokracie. Zajišťuje nové online nástroje, jako je kontaktní místo pro malé a střední podniky, což usnadní obchodování s chilskými partnery.

Kostarika vstoupila mezi nejvyspělejší země. Nesrazil ji ani obří útok ruských hackerů

Dává právní jistotu podnikům, a to díky ochraně práv duševního vlastnictví, přísným ustanovením o autorských právech a obchodním tajemství a také ochraně více než 200 tradičních potravin a nápojů EU.

Dohoda podpoří přechod k obnovitelné energii a udržitelnému využívání surovin, a to na základě spolupráce a lepšího přístupu k surovinám a čistým palivům, které jsou klíčové pro přechod na zelenou ekonomiku, jako jsou lithium, měď a vodík. Dále pomocí společného závazku o udržitelné těžbě, posouzení vlivu na životní prostředí před novými projekty v oblasti energetiky a surovin, posílení investic do obnovitelných zdrojů a pomocí lepšího přístupu k dodavatelským řetězcům a pomocí pravidel pro odpovědné získávání zdrojů a obchodování, včetně náležité péče.

Dalším plusem Dohody je, že zavádí pokročilé sdílené závazky obchodu a udržitelnosti, zejména v oblastech klimatu, biodiverzity, energie a surovin, pracovního práva, rovnosti žen a mužů a udržitelných potravinových systémů.

Dohoda přímo přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje a Agendy 2030 a podpoří společné hodnoty a zájmy, včetně rozvoje obchodu a udržitelnosti, lidských práv a míru a bezpečnosti.

Nová kapitola je věnovaná udržitelnému rozvoji: zahrnuje klima, životní prostředí, biologickou rozmanitost, energii, oceány, snižování rizika katastrof, suroviny, udržitelné potravinové systémy; podporuje dodržování pracovního práva, rovnosti pohlaví a odpovědného obchodního chování; zlepšuje soulad s normami Mezinárodní organizace práce, Pařížskou dohodou a podporuje ekologickou transformaci.

Ilustrační fotografie

Dohoda rozšiřuje politický dialog o mezinárodní mír, spravedlnost a bezpečnost a dodržování mnohostranného řádu založeného na pravidlech, řešení nadnárodních bezpečnostních otázek a účinnější ochrany občanů.

Posiluje význam sdílených hodnot tím, že je staví do centra spolupráce EU-Chile. Obsahuje nové články o demokratických principech, lidských právech, právním státu, modernizaci státu, rovnosti pohlaví a posílení postavení žen.

Zajišťuje větší inkluzi a účast občanské společnosti při její implementaci. Vytváří interní poradní skupiny a fóra občanské společnosti a posiluje postavení Smíšeného parlamentního výboru.

Předpokládá větší zaměření na vědu, technologii, výzkum a spolupráci orientovanou na inovace. Prohlubuje a rozšiřuje stávající vědeckotechnické partnerství mezi EU a Chile a podporuje špičkové inovace, které přispějí k digitální transformaci.

Aktuálně probíhá technická revize textu dohody, podpis je očekáván koncem roku 2023. Dohoda se stane pro strany závaznou podle mezinárodního práva teprve poté, co každá strana dokončí své vnitřní právní postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost (nebo její prozatímní provádění).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile). Autorka: Petra Nostas Arias. Zpracováno na základě podkladů DEU.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme