Poradna: Evidence a ohlašování odpadů do systému ISPOP

Jsem malý živnostník s max. 10 zaměstnanci. Podnikám v uměleckém sklenářství – olovo vracím do kovohutí, sklo vozím do sklárny na další zpracování, ostatní odpad odevzdávám do sběrného dvora a na směsný odpad používám klasickou popelnici. Mám povinnost hlášení do systému ISPOP?Evidenci a ohlašování odpadů upravuje zákon o odpadech, konkrétně § 39, který stanovuje, že původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

Tzv. původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Kdy vám tedy může vzniknout povinnost podat hlášení o produkci a nakládání s odpady? Pokud jako původce odpadu překročíte stanovené hranice pro daný druh odpadu souhrnně za celý uplynulý kalendářní rok a za všechny provozovny nebo nakládáte s odpady, které jsou specifikovány v prováděcím právním předpisu. Hlášení (Hlášení o produkci a nakládání s odpady – příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) se poté zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Doporučujeme