Poradna: Jak je to s autorskými právy u díla vytvořeného zaměstnanci?

Jak je to s autorskými právy u díla vytvořeného zaměstnanci?
František P., PrahaZaměstnanci mohou v rámci své pracovní činnosti vytvářet díla požívající autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění (dále jen „autorský zákon”). Podle autorského zákona je zaměstnaneckým dílem jakékoli literární, umělecké či vědecké dílo, jež je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora(zaměstnance), který jej vytvořil při plnění svých pracovních povinností. Může jít např. o vynálezy, literární díla nebo i počítačové programy a databáze.

Zaměstnavatel má k zaměstnaneckému dílu tzv. majetková práva, která jsou (na rozdíl od osobnostních práv) převoditelná na třetí osoby. Mezi majetková práva zaměstnavatele patří např. právo dílo užít či právo na autorskou odměnu. Zaměstnavatel tak smí umožnit užívání zaměstnaneckého díla třetím osobám buď prostřednictvím (výhradní či nevýhradní) licence, a to buď bezplatně, nebo za úplatu, nebo na ně svá majetková práva zcela převést – to však pouze se souhlasem autora, nejde-li o převod obchodního závodu. Tento souhlas tak bude vhodné zakotvit např. v pracovní smlouvě se zaměstnancem.

Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu však zůstávají nedotčena a autor je oprávněn si své autorství k dílu osobovat. Podle autorského zákona se nicméně uplatní právní domněnka, podle níž se má za to, že autor zaměstnaneckého díla svolil k jeho zveřejnění, úpravám, zpracování (včetně překladu), spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby jej zaměstnavatel na veřejnosti uváděl pod svým jménem. Obdobně se uplatní i domněnka autorova souhlasu s dokončením (nehotového) zaměstnaneckého díla zaměstnavatelem v případě ukončení pracovněprávního vztahu.

Není-li ujednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli rovněž právo na dodatečnou odměnu (tzv. právo na dorovnání), pokud se mzda vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu. V případě, že zaměstnavatel ze zaměstnaneckého díla očekává značné zisky, bude bezesporu namístě si případnou výši dodatečné odměny určitým způsobem dopředu smluvně omezit, popřípadě zcela vyloučit.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M., zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et al.

Doporučujeme