Poradna: Musí být formulář A1 přeložený do němčiny, pokud firma vysílá zaměstnance do Rakouska?

Tento formulář se nemusí překládat do němčiny, protože se jedná o tzv. evropský formulář. Toto vyplývá z nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, konkrétně se jedná o článek 76, odst. 7.: „Orgány, instituce a soudy jednoho členského státu nesmí odmítnout žádosti nebo jiné jim předložené dokumenty z důvodu, že jsou napsány v úředním jazyce jiného členského státu uznaném za úřední jazyk orgánů Společenství v souladu s článkem 290 Smlouvy.“

Vysíláme své zaměstnance do Rakouska. Musíme mít formulář A1 přeložený do němčiny?Z tohoto článku tedy vyplývá, že není možno vyžadovat překlady dokumentu, pokud jsou vystaveny v úředním jazyce EU, a čeština samozřejmě patří mezi úřední jazyky EU. Nařízení EU jsou přímo účinná ve všech zemích EU (a v případě tohoto nařízení i v Norsku, na Islandu, Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku) a v případě rozporu s příslušnou národní legislativou mají přednost. Nicméně je třeba překládat doklady o mzdě, pracovní smlouvy apod.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme