Poradna: Může zaměstnavatel kontrolovat e-maily a sledovat internetovou aktivitu svých zaměstnanců?

Může zaměstnavatel kontrolovat e-maily a sledovat internetovou aktivitu svých zaměstnanců?
Josef K., BerounPodle ustanovení § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) nesmějí zaměstnanci pracovní prostředky (jako např. telefony nebo počítače) bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu, přičemž dodržování tohoto zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeně kontrolovat. Zákoník práce navzdory tomu zaměstnavateli zakazuje bez závažného důvodu (spočívajícího ve „zvláštní povaze jeho činnosti“) narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách tím, že je bude podrobovat otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu jejich telefonických hovorů nebo kontrole jejich elektronické pošty.

Zaměstnavatel tak může přiměřeně kontrolovat užívání výpočetní techniky či telefonů zaměstnanců pro pracovní účely, není však oprávněn tuto kontrolu provádět systematicky, pokud mu to neumožňuje zvláštní povaha jeho činnosti (např. nutnost kamerového sledování v prostorách elektráren, archivů či spisoven apod.). Zaměstnavatel má tím pádem právo e-mailovou korespondenci zaměstnanců stejně jako jejich pohyby na internetu v pracovní době namátkově (nesystematicky) kontrolovat. Může tak však činit pouze ve velmi omezeném rozsahu, který odpovídá sledovanému účelu a cíli kontroly užívání svěřené výpočetní techniky k pracovním účelům. Zaměstnavatel v každém případě není oprávněn soukromé e-maily zaměstnanců doručené na jejich pracovní e-mailovou adresu číst ani vyřizovat.

Dlouhodobě a systematicky tak může zaměstnavatel kontrolu e-mailů a internetových aktivit zaměstnanců vykonávat pouze za předpokladu, že bude schopen tyto aktivity dostatečně zdůvodnit „zvláštní povahou své činnosti“, což samozřejmě nebude vůbec jednoduché a pro mnoho zaměstnavatelů nedosažitelné. V případě systematických monitorovacích aktivit bude zaměstnavatel současně povinen zaměstnance důkladně informovat o rozsahu prováděných kontrol nebo monitorovacích aktivit na pracovišti, jakož i o formě a způsobu jejich provádění.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M., zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et al.

Doporučujeme