Poradna: Povinnost zaměstnavatele zajistit proškolení zaměstnancům tzv. řidičům referentům

Zaměstnavatel musí podle zákoníku práce provádět tzv. prevenci rizik, tedy podle ustanovení § 102 zákoníku práce je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Když by při řízení vozidla došlo k úrazu, jednalo by se o úraz pracovní. Z toho důvodu musí zaměstnavatel zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, kteří tato vozidla řídí. Řízení vozidla lze považovat za rizikovou činnost, a tudíž zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik. Prevencí rizik se samozřejmě rozumí i školení.

Je zaměstnavatel povinen zajistit proškolení zaměstnancům tzv. řidičům referentům, jestliže pro služební účely používají soukromé vozidlo? Pokud ano, v jakém rozsahu a periodicitě je nutné zaměstnance proškolit?Četnost a náplň školení si určuje sám zaměstnavatel, neboť on jediný odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Daná povinnost školení se týká i použití soukromého vozidla ke služebním účelům. Zaměstnavatel by měl stanovit rozsah a obsah školení po konzultaci s odborně způsobilou osobou, která je pro vyhledávání rizik a nebezpečí vznikající při práci na konkrétním pracovišti odborně školena a má v tom odbornou praxi. Obecně tedy není rozsah a obsah školení přesně legislativně stanoven, ale rozsah a obsah školení vychází z individuálního posouzení prevence rizik u konkrétního zaměstnavatele odborně způsobilou osobou. Školení řidičů referentů by mělo být pravidelné, zpravidla 1x ročně. Obecně by také mělo dojít k přeškolení, pokud dojde významně ke změně legislativy.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme