Posunutí termínu vyhlášení XI. výzvy pro začínající MSP programu Technologie

Řídící orgán OP PIK Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje prostřednictvím API zájemce o účast v programu TECHNOLOGIE XI. výzva pro začínající MSP, že vyhlášení výzvy se odkládá z 9. 12. 2019 na 17. 2. 2020.

Důvodem je nutnost opětovného schválení Modelu hodnocení a výběrových kritérií (MH a VK) Monitorovacím výborem, které proběhne formou per rollam  v průběhu měsíci ledna 2020.

Zaměřením ani modelem hodnocení se XI. Výzva nebude významně lišit oproti předcházející VIII. Výzvě. Avizujeme, že se bude jednat o průběžný druh výzvy. Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení v rámci podporovaných ekonomických činností shodných s VIII. Výzvou.

Alokace na tuto výzvu je nastavená na 250 mil. Kč, výše dotace bude možné poskytnout v rozmezí od 450 tis. do 1,5 mil. Kč se 45% mírou podpory. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme