Potřebujeme umělou inteligenci, nebo je lepší ta přirozená? Digitální revoluce odstartovala v Praze

Dne 5. února 2019 se konala v Technologickém centru Akademie věd ČR první akce ze série DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ: ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Tentokrát je žhavým tématem – Umělá inteligence aneb Mozek nebo algoritmus?

Setkání zahájila Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno. Představila nový projekt, který přináší informace a znalosti od předních odborníků, na daná témata. Projekt Digitální revoluce usnadní nasazení nových technologií do výroby a firemního provozu tak, aby se nenarušila křehká rovnováha, která uvnitř firmy i v jejích vztazích s klienty panuje. Účast na akcích Digitální revoluce CZ pomáhá překonat malým a středním firmám možná úskalí této nutné přeměny.

Petr Hladík, z Technologického centra Akademie věd ČR, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika představil Technologické centrum a jeho program Enterprice Network, které se snaží pomáhat malým a středním firmám v rozvoji digitální zralosti.

Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení CzechInno, generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR a prezident společnosti vědeckotechnických parků ČR, účastníky krátce seznámil i s proběhlými dvěma ročníky Kybernetické revoluce. „Ti z nás, kteří se těchto akcí účastníme dlouhodou dobu, doceníme jejich velký přínos pro firmy i vývoj digitální revoluce. Sdružení CzechInno je ideální partner od roku 2010 v systému inovačního podnikání i v rámci vědeckotechnických parků. Věřím, že tam bude i nadále,“ zakončil svoje vystoupení.

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka CzechInno.cz, se znovu ujala slova a vyzvala účastníky k účasti v projektu DigitaliseSME. „Tento projekt je takový Erasmus pro firmy, co se týče znalostí potřebných pro Digitální rozvoj.“ Cílem projektu je realizovat přeshraniční výměny buď jako digitální enabler, nebo jako hostitel. Přihlášky se mohou podávat na: digitalisesme.eu. Pracujeme na tom, aby tato akce probíhala i v rámci ČR. Také hovořila o potřebném sdílení know-how a digitálního poradenství. Proto vznikl nový pro bono vzdělávací projekt – Datová analytika, který nabízí bezplatně školení. Dává tak šanci talentovaným studentům. Nakonec svého vystoupení představila Digitální inovační HUBs – další projekt, který dodává potřebné informace malým a středním firmám na celém území ČR.

Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR rozvedl téma Druhá vlna průmyslu 4.0 v ČR. Firmy začínají důvěřovat umělé inteligenci např. při údržbě a sledování strojového zdraví. AI může pomoct jak preventivně, sledovat pravidelnou údržbu, tak prediktivně – co a kdy lze očekávat (zhoršení stavu) i preskriptivní – jakým nejlepším způsobem provést zásah. „Doposud jsou systémy jednoznačně orientované na lidskou obsluhu, v reálném čase zatím nejsme,“ zakončil Jiří Holoubek.

V Panelu Technologie a procesy vystoupil prof. Michal Pěchouček, ředitel Centra pro umělou inteligenci Českého vysokého učení technického v Praze představil Aplikovaný výzkum na ČVUT a spolupráci s firemní sférou. V centru pracuje 50 lidí, kteří studovali v zahraničí. „Naše poznatky aplikujeme např. do těchto oblastí: doprava, robotika, bezpečnost. Průmysl podporuje vědeckou sféru např. stipendii pro doktorandy a má za to přístup k nejnovějším informacím, které může využívat. Naším cílem je vychovávat špičkové odborníky a podporovat startupy, aby pouze velké korporace do sebe nenatahovaly nové vědecké pracovníky,“ uzavřel.

Michal Drozd, jednatel GreyCortex vystoupil s tématem Odhad potenciálu kybernetických útoků s využitím umělé inteligence – upgrade kybernetické bezpečnosti ve firmách. „Využíváme AI na detekci bezpečnostních události v síti, vyhodnocujeme chování uživatelů. Seznamujeme je s výsledky, aby si uměli představit, co jejich chování dále způsobuje. Využíváme pro detekci chování strojové učení, optimalizujeme technologie při využívání AI. Její velká výhoda je obrovská rychlost zpracování dat. Nejdůležitější je, aby stroj spolupracoval s člověkem,“ ukončil.

Prof. Peter Staněk, z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd ve své emotivní přednášce hovořil na téma Mozek + umělá inteligence = příležitost nebo nebezpečí? Nejprve položil palčivou otázku: „Neslouží nám umělá inteligence pouze k výrobě zbytečných věcí?“ Lidé kdysi dostávali informace jenom z přírody a uměli je číst. V současnosti jsme zavaleni tsunami informací a nedokážeme se v nich orientovat. Lidé by se měli zaměřit na zkoumání sebe, svého mozku a svého vědomí. Moc toho o nich stále nevíme.

„Stále se AI trochu bojíme, že čím bude AI dokonalejší, bude jasnější nelogičnost naší společnosti (války, plýtvání, politika). Může nám i účinně pomoct v takových oborech jako náš zdravotní stav a odhalit chyby, které děláme (zemědělství, farmacie),“ řekl prof. Staněk.

Ondřej Vaněk, CEO Blindspot Solutions, zhodnotil téma Umělá inteligence jako pomoc vyšší efektivitě firemních procesů. „AI v Čechách není zatím příliš využívána, je pro ně tajemstvím,“ řekl na úvod. „Ukazuje se, že firmy nejsou schopné často definovat, jak IA využít, proto jim poskytneme software na míru. Předvedeme minimalistický systém, který předvede, zda je AI schopna této konkrétní společnosti pomoct. Oblasti, ve kterých může AI pomoct jsou zejména účetnictví – detekuje anomálie, e-shopy – nabídne nejvhodnější zboží pro zákazníka, virtuální asistenti… Nebojte se AI, zapojte ji do svých systémů,“ vzkázal Ondřej Vaněk na konec účastníkům.

Prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky představil Nové Národní centrum kompetence pro kybernetiku a umělou inteligenci a jeho nabídku pro malé a střední firmy. Centrum bylo založeno v roce 2013, disponuje např. společnými laboratořemi a projekty s globálními firmami (Siemens, Rockwell Automation, Eaton…).

„Funguje zde první rozsáhlejší experimentální testbed pro Půmysl 4.0 v ČR, přímo napojený na testbed na VUT. Naším cílem je propojovat excelenci s užitečností. Nepředávejme naše know-how ze start-upů zahraničním firmám. Malé a střední podniky jsou základem, hnací silou ekonomiky. Všichni musí vědět, co to je umělá inteligence a co od ní můžeme očekávat,“ dodal nakonec.

Martin Faťun, analytik Technologického centra AV ČR představil umělou inteligenci jako pomocníka pro osobní rozvoj zaměstnanců ve firmách. Roboti mohou zbavit lidi v průmyslu těžké nebo monotónní práce. Člověk se pak může věnovat kreativnějším činnostem s vyšší přidanou hodnotou lidské práce. Základem je změna přístupu ke vzdělávání, klást také důraz na rozvoj kreativity, kritického myšlení, digitální gramotnosti a informatické myšlení. „Nástup AI změní společnost. Je to příležitost, kterou nemůžeme promarnit. Její využití vyžaduje koordinovanou součinnost soukromé, veřejné a akademické sféry,“ řekl Martin Faťun.

Martin Havlík, jednatel Opus Consulting a předseda sdružení Smart Ateliér: Praxe a potenciál využití chatbotů a virtuálních asistentů ve firemní sféře. Představil chatboty jako užitečné pomocníky, kteří mohou uvolnit lidem ruce pro zajímavější činnosti. Např. na rozvoji zaměstnanců, nepřetržitý online kontakt s klienty. Chatbot najde své uplatnění zejména při velkém množství opakujících se dotazů, poskytování informací rychle a dostupně, předávání standardizovaných informací, provedení zákazníka předepsaným postupem, poskytování kontextové nápovědy. Velkým pomocníkem může být na lince první pomoci, při živelných katastrofách apod.

Miroslav Ludvík, Ph.D., LLM., MSc., MBA, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka se zamyslel nad tématem: Co vše chcete svěřit počítačům a robotům? Umělá inteligence se využívá pro Machine Learning, stroje se osamostatňují, AI využívá již např. Microsoft tay, Google Duplex, Amazon. Při konstrukci autonomních aut stále není jasná etika. Koho auto obětuje při dopravní nehodě? Vás, v produktivním věku, nebo stařenku, nebo snad rodiče s dítětem? Kdo to stanoví…

„IU je v plenkách. Pro její funkčnost je nutné učení, které probíhá tím, že máte-li AI v obýváku, ona vás stále poslouchá a monitoruje. Ochrana není zdokumentována – opravdu to chcete?“ otázal se pan Ludvík.

Vladimír Houba, MBA, ředitel RTB House Česká republika vysvětloval význam Deep learningu v marketingu. Představil AI jako schopného pomocníka, který analyzuje nákupní chování zákazníků v e-shopu. Může vytvářet jeho pravděpodobné chování a podle něj nastavovat nabídky na míru.

Na samotný závěr přišel pozdravit účastníky první letošní Digitální revoluce Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V krátkosti seznámil s programem Národní strategie AI v ČR. Vláda uložila MPO vypracovat Národní strategii pro umělou inteligenci v ČR do dubna 2019. Hlavní cíl této strategie je postavení ČR jako jednoho z lídrů v AI a inovacích v CEE/EU. AI je jednou z hlavních priorit EU pro nové programové období 2021–2027.

Projekt Digitální revoluce si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na webu digitalnirevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Informace poskytnuta zájmovým sdružením právnických osob CzechInno. Mediálním partnerem akcí je BusinessInfo.cz.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme