Potvzeno pandemií: Věda a výzkum jsou našimi nejlepšími zbraněmi

Při pohledu na témata projektů podpořených TA ČR na podporu boje proti pandemii covid-19 i jejím dopadům je zřejmé, jak sofistikovaně a pružně reagují výzkumné a vědecké týmy společně s výrobními firmami. Velkou roli také hraje možnost okamžité aplikace výsledků výzkumu, stejně jako i jejich užitečnost.

Přibližně do března 2020 bylo ve vědě a výzkumu docela rušno, díky čemuž k nám každodenně přicházely informace o novinkách, dalších a dalších objevech, patentech, nových technologiích a materiálech. Zažili jsme rychlý technologický rozmach, ale dynamika tehdejšího vývoje byla tak nějak předvídatelná a jeho směry se daly snadno odhadovat – umělá inteligence, digitalizace, nanotechnologie, lasery, biotechnologie a mnoho dalších. Naše pozornost se soustředila hlavně na otázky, jaký druh digitální společnosti vlastně chceme a sleduje vůbec někdo všechny aspekty a dopady nových technologií, od ekologických až po ty společenské? Bude skutečně tento vývoj člověku ku prospěchu?

První odpovědi

Na jednom velkém evropském festivalu spojujícím technologie a umění v roce 2019 zaznělo: „Je načase, abychom rezignovali na své role spotřebitelů a strojů generujících data. Musíme převzít odpovědnost za naši budoucnost. Evropa má v tomto procesu hrát klíčovou roli…“

Ano, středobodem všeho, ať se jedná o sebepokročilejší technologie, je člověk, a světová pandemie na tom nic nemění, ba naopak. Otázky týkající se odpovědnosti vědy a výzkumu za budoucnost lidstva stále trvají, ale právě díky vědě, výzkumu a onemocnění covid-19 jsme také už dostali na některé z těchto otázek první jasné odpovědi. Výzkum a vývoj jsou našimi nejlepšími zbraněmi a nástroji pro zvyšování odolnosti člověka a jeho komfortu života v této době. Při pohledu na témata projektů podpořených TA ČR na podporu boje proti pandemii covid-19 i jejím dopadům je zřejmé, jak sofistikovaně a pružně reagují výzkumné a vědecké týmy společně s výrobními firmami. Velkou roli také hraje možnost okamžité aplikace výsledků výzkumu, stejně jako i jejich užitečnost.

Člověk a zdraví

Vývoj lékařských přístrojů nové generace

Původně obecněji orientovaný projekt se velmi rychle zaměřil na využití vyvíjených přístrojů pro případ léčby covid-19. Přístroje pomohou při léčbě a regeneraci postižených buněk a tkání pomocí indukovaných elektrických proudů, laserového záření a ultrazvuku.

Vývoj nových laboratorních testů

Nové testovací soupravy pro diagnostiku a monitoring onemocnění covid-19 umožní automatizaci procesu – zrychlí a zpřesní vznik dat pro epidemiologické studie při testování promořenosti populace a ve výzkumu imunitní odpovědi na koronavirovou infekci.

Podpora ověření aplikačního potenciálu 2.0 na Biologickém centru AV ČR

Nová metoda detekce koronaviru pro nemocnice a další instituce dokáže odhalit covid-19 nezávisle na specializovaných přístrojích i personálu. Ošetřující lékař získá výsledky do třiceti minut a nemusí tedy čekat na laboratoř, což značně urychlí celý diagnostický proces.

Integrované řešení v intenzivní péči pro sledování vlivu polohování na funkce plic v reálném čase

Principem nového zařízení je vzájemné propojení dvou zdravotnických prostředků – impedančního tomografu plic (EIT) a zdravotnického lůžka pro intenzivní péči s polohováním pacienta. Dle dat a informací z EIT o okamžité kondici plic se automaticky nastavuje lůžko pro zajištění ideální polohy pacienta, což zajistí lepší rekonvalescenci.

Rodina a sociální dopady

Sociální podnikání v době pandemie a po ní

Sociální služby nabyly v době pandemie obrovského významu. Je prováděn výzkum současných postojů a přístupů českých sociálních podniků ke krizovému řízení v době covid-19. Toto poznání pomůže správnému nastavení postupů, nástrojů a aktivit v budoucnu, a pomůže se připravit na další případnou krizi.

Vliv pandemie na poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům v jejich domácnostech

Jsou vyhodnocovány poznatky získané při poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb pro seniory v jejich domácnostech, a to včetně poznatků studentů, kteří byli zapojeni do této činnosti na základě nařízené pracovní povinnosti v důsledku pandemie. Ze získaných dat se mimo jiné výzkumníci pokusí navrhnout jednoduché technické zařízení pro vzájemnou komunikaci mezi seniorem a týmem bez účasti třetí strany.

Dopady pandemie covid-19 na „sólo rodiče“

Projekt mapuje dopady pandemie na samoživitele v oblastech: trh práce, příjmy, závislost na vnější podpoře, péče o děti, vztahy mezi rodiči dítěte i v širší rodině apod. Přínosem je zhodnocení společenské pomoci těmto rodinám v průběhu i po skončení pandemie. Díky výzkumu vznikne databáze kontaktů na organizace, které samoživitelům mohou pomoci. Respondenti budou mít tyto kontakty k dispozici, aby je mohli kdykoliv využít. Hlavním výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva, jejíž závěry budou oporou v činnosti neziskového sektoru, a koncepční činnost MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením

S vypuknutím nemoci covid-19 se situace rodin s dětmi s neurovývojovým postižením, zejména poruchami autistického spektra, výrazně zhoršila. Rodiny přišly o možnost využití např. sociálních, zdravotních i vzdělávacích služeb a jejich rodinní příslušníci stagnují ve vývoji nebo dokonce přichází o již získané dovednosti. Díky tomuto projektu se vyvíjí specializovaný online systém Telepractice, který zpřístupní potřebné služby na dálku.

Psychika

Možnosti online psychosociální péče pro ohrožené skupiny

Vznikne metodika distančních postupů práce pro odborné psychosociální služby pro vysoce ohrožené skupiny občanů (staří lidé, děti, duševně nemocní, oběti domácího násilí), které v době pandemie mají omezený přístup k péči z různých důvodů – fyzická vzdálenost, nemoc, imobilita, stigma, potřeba bezpečí apod.

Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií covid-19

Projekt spojující odborníky z oblasti psychologie, ekonomie a sociologie se zaměřuje na problematiku systému adiktologických služeb. Do budoucna se dá očekávat prudký nárůst závislých uživatelů návykových látek a s tím souvisejícího negativního vývoje socioekonomických jevů. Vzniknou návrhy konkrétních opatření směřujících ke zvýšení efektivity protidrogové politiky v ČR.

Práce a ekonomika

Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích

V rámci projektu vzniknou nové obchodní modely pro malé a střední podniky a metodika implementace těchto obchodních modelů a to včetně zpracování případové studie implementace těchto obchodních modelů na konkrétních příkladech. Pozn.: EU definuje bioekonomiku jako komplexní přístup pro řešení současných výzev, a to ať už těch ekologických, energetických nebo týkajících se potravinové bezpečnosti.

Dopady pandemie covid-19 na malé a střední podniky

Důsledky pandemie covid-19 mají zásadní dopad na celou společnost a podnikový sektor. Malé a střední podniky se potýkají s nedostatkem podnikových aktiv a zvýšenou závislostí na dodavatelsko-odběratelských vztazích. K tomu jsou více ohroženy případnou ztrátou zaměstnanců. Na základě výsledků výzkumu vzniknou doporučené nástroje podpory ze strany orgánů veřejné správy v návaznosti na situaci po pandemii covid-19, které umožní firmám lépe se vypořádat s následky krizové situace.

Informace

Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku

Projekt propojuje žurnalistiku a lékařské a počítačové vědy. Cílem výzkumu je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke covid-19, ale též k dalším budoucím epidemiím. Vznikla komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku – webový portál infomore.cz a infomore.eu. Dále byl vytvořen funkční vzorek algoritmů usnadňující kvantitativní obsahovou analýzu médií ve vazbě na pandemii covid-19. Vznikne také animovaný výkladový slovník významných pojmů.

Vzdělávání

Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie covid-19

Vzniknou dokumentární a instruktážní filmy umístěné na novém webovém portálu s uživatelsky adekvátním zpracováním. Portál bude sloužit k podpoře informační gramotnosti seniorů a vyjde vstříc jejich zájmu o historické vědy i v době, kdy se nemohou vzdělávat tradičním způsobem.

Digitální gramotnost v primární zdravotní péči: Covid-19 jako výzva pro rozvoj informačněkomunikačních technologií

Zaměřuje se na oblast primární zdravotní péče poskytované distančním způsobem v době pandemie covid-19. Vzniknou vzdělávací a informační materiály pro pacienty či pacientské organizace a návrh konkrétních legislativních změn pro oblast distanční primární péče.

Geoskop: distanční výuka zeměpisu na základních školách a gymnáziích

Na příkladu zeměpisu jako hraničního předmětu budou identifikovány proměny výuky na 2. stupni ZŠ a na gymnáziích. Hlavním výsledkem bude Geoskop – interaktivní vzdělávací portál pro výuku zeměpisu na ZŠ a gymnáziích včetně metodiky výuky.

Veřejný prostor

Smart City Compass: Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech

Cílem výzkumu je poskytnout podporu městům a obcím při řešení krizové situace. Tým se zaměří na efektivní sdílení informací o výzvách, kterým obce čelí, a příklady dobré praxe mezi obcemi, asociacemi obcí (SMOČR, Národní sítí zdravých měst) a experty.

Změny dopravního chování způsobené pandemií covid-19 a jejich společenské dopady

Výzkum je soustředěn na krátkodobé i dlouhodobé změny dopravního chování v důsledku epidemie covid-19 a na širší dopady, které se změnou mobility souvisejí – změny nákupního chování, volnočasových aktivit, v dojížďce do zaměstnání/za studiem apod. Výsledky najdou praktické užití při adaptaci na krizové situace a při tvorbě udržitelné městské mobility.

Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy v návštěvních provozech paměťových institucí v době mimořádných epidemiologických opatření

Na základě umělecko-vědního a restaurátorského posouzení děl s ohledem na jejich vnímání a prezentaci veřejnosti budou vybírány studované povrchy a budou shrnuta rizika jejich kontaktu s dezinfekčními prostředky. Vznikne koncepce obsahující pravidla a doporučení pro analogické situace.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Leoš Kopecký

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme