Povinnosti hotelu a jiných ubytovacích zařízení z hlediska požární ochrany

Provozujete hotel, penzion, ubytovnu nebo jiné ubytovací zařízení a nejste si jisti, zda splňujete všechny povinnosti na úseku požární ochrany? Právě pro vás je připraven seznam nejdůležitějších povinností, které byste určitě neměli opomenout. Zajistí vám nejen větší požární bezpečnost, ale také ušetří spoustu peněz za případné pokuty od kontrolních orgánů.5 základních povinností hotelu na úseku požární ochrany:

1. Dokumentace požární ochrany

2. Stavební dokumentace

3. Revize a kontroly

4. Doklady a protokoly

5. Ostatní povinnosti

1. Dokumentace požární ochrany

Každý provozovatel hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení je povinen na základě zákona o požární ochraně zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany. Ta by měla zahrnovat:

 • začlenění hotelu do kategorie požárního nebezpečí, které by mělo být minimálně v kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím a se složitými podmínkami pro hasičský zásah,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, která upravuje vytvoření vlastního organizačního systému (příkazy, zákazy, pokyny, stanovení požadavků, určení preventivních požárních hlídek, určení ohlašoven požáru a další),
 • požární řád, který určuje pravidla, jak se chovat na pracovišti, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné krizové události spojené s požární bezpečností,
 • požární knihu, která slouží k zaznamenávání všech důležitých událostí týkající se požární bezpečnosti (požární kontroly, evidence školení zaměstnanců v oblasti PO, průběh cvičení a další),
 • požárně poplachové směrnice (PPS), které vymezují činnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru,
 • požární evakuační plán, který představuje pravidla evakuace osob, zvířat a majetku z místa požáru,
 • dokumentaci zdolávání požárů, která je tvořena operativním plánem a operativní kartou, jež upravují zásady rychlého a efektivního zdolávání požáru a záchranných prací,
 • řád ohlašovny požárů, který určuje způsob, jakým se přijímá hlášení o vzniku požáru, vyhlášení poplachu a oznámení požáru na HZS,
 • záznam o provedeném školení zaměstnanců na úseku PO.

2. Stavební dokumentace

Mezi další důležité povinnosti na úseku požární ochrany pro provozovatele hotelových a ubytovacích zařízení patří stavební dokumentace. Ta je jednou z prioritních pro zajištění požární ochrany. Jejím obsahem by měla být:

 • projektová dokumentace stavby v aktuálním znění, skutečná a schválená, nikoliv archivní,
 • kolaudační rozhodnutí, které plní funkci oprávnění k užívání objektu pro účely ubytování,
 • požárně bezpečnostní řešení stavby či objektu (PBŘ), které podrobně popisuje preventivní protipožární opatření (únikové východy, požární techniku, odolnost konstrukce stavby atd.).

3. Revize a kontroly

Nedílnou součástí povinností z hlediska požární ochrany jsou samozřejmě také revize strojů, přístrojů a zařízení. Provozovatel hotelu tak má povinnost stanovit periody revizí technických zařízení, ideálně ve formě harmonogramu revizí nebo v podobě revizního řádu. Hotel by tak měl evidovat a pravidelně provádět revize a kontroly:

 • tlakových zařízení:
  • kotlů a kotelen,
  • plynových zařízení,
  • tlakových zařízení – výtahů,
 • elektrických zařízení:
  • elektroinstalace,
  • elektrických strojů,
  • elektrických spotřebičů,
  • hromosvodů apod.

4. Doklady a protokoly

Provozovatel hotelu by měl mít také dokumenty, které dokládají plnění jeho povinností v oblasti požární ochrany, a to v rozsahu, který odpovídá vybavení jednotlivými zařízeními. Měl by disponovat alespoň doklady:

 • o pravidelných kontrolách a čištění spalinových cest,
 • o provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje apod.),
 • o preventivní požární hlídce (max. stáří 6 měsíců),
 • o provedeném cvičném požárním poplachu (max. stáří 12 měsíců),
 • o kontrole dokumentace požární ochrany (max. stáří 12 měsíců),
 • o absolvovaném školení zaměstnanců v PO,
 • o odborné přípravě členů preventivní požární hlídky a preventisty PO, pokud jsou tyto funkce zřízeny,
 • o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární dveře, požární signalizace, ucpávky, klapky, odvod kouře, zásobování vodou po hašení apod.).

5. Ostatní povinnosti

Každý objekt či provoz má svá vlastní specifika, ke kterým je nutné z hlediska PO přihlížet a zohlednit je také v zákonných povinnostech. Jedná se například o specifické přístroje, stroje, technologie atd. Mimo to je hotel povinen zajistit a plnit ještě tyto požadavky:

 • viditelně vyvěsit požární poplachové směrnice a požární evakuační plán,
 • zajistit přístup ke spojovacím a komunikačním prostředkům (telefon) a zajistit jejich provozuschopnost,
 • zajistit trvale volné a průchozí únikové cesty a nouzové východy,
 • zajistit fotoluminiscenční značení únikových cest a nouzových východů,
 • označit a trvale zpřístupnit uzávěry energií (hlavní vypínač elektřiny, hlavní uzávěr plynu apod.),
 • zajistit trvale uzavřené požární dveře bez jakéhokoliv zablokování,
 • dodržovat minimálně 3 m šířku příjezdové komunikace,
 • zajistit volné nástupní plochy pro požární techniku,
 • zajistit volně přístupné a provozuschopné hasicí přístroje, hydranty a jiná požární zařízení.

Další informace o povinnostech hotelu a jiných ubytovacích zařízení z hlediska požární ochrany naleznete na stránkách bezpecnostprace.info.

Převzato z portálu bezpecnostprace.info.

Doporučujeme