Požadavky KZPS k uvolňování nouzového stavu

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) vydala 11. května 2020 stanovisko, ve kterém shrnuje zásadní požadavky k uvolňování opatření nouzového stavu.

(stav ke dni 11. května 2020)

Obecně:

 • Rozhodně trváme na energetické, surovinové a potravinové soběstačnosti
 • Podporovat české výrobce napříč ekonomikou + spotřeba českých výrobků – multiplikační efekt
 • Žádáme o vytvoření jednoho vládního webu se všemi informacemi ze všech ministerstev, kde bude aktuální stav vydaných opatření včetně odkazů k prováděcím materiálům k využití
 • Prověřit hmotné zabezpečení státu pro případ opakování krizového stavu vzniklého nejen z hygienických důvodů (především hygienické pomůcky, pohonné hmoty atd.)
 • Stanovit předem komplexní obsah krizových opatření pro jednotlivá odvětví v návaznosti na jednotlivé druhy krizí v souladu se zákonem o krizovém řízení a bezpečnostními a hygienicko-epidemiologickými opatřeními – povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců atd.¨
 • Dořešení povinných testů nebo karantén u zaměstnanců vracejících se ze zahraničních dovolených. V případě, že si zaměstnanec zvolí karanténu, dojde k zatížení zaměstnavatele (a to provozní absencí zaměstnance na pracovišti, tak i finanční ve smyslu povinnost platit náhradu mzdy/platu).

Daně a odvody – finance

 • Odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění po dobu opatření nouzového stavu a po dobu následujících 3 měsíců
 • Odložení plateb DPH za 2. a 3.Q do konce roku 2020, čímž nedojde k propadu příjmu SR
 • Zákaz zvyšování cen energií, vodného a stočného do 31. prosince 2020
 • Kompenzovat nájmy ve výši 50 % státem
 • Kompenzace části režijních nákladů, včetně nájemného subjektům, kterým byl uzavřen provoz vládním nařízením

Zaměstnanost

 • Prodloužení programu Antivirus minimálně do 31. srpna 2020 včetně úprav (nepřetržité provozy apod.)
 • Nastartování nového programu Antivirus „C“ od 1. června do 31. prosince 2020
 • Výplatu z programu Antivirus provádět dopředu zálohově. Nikoliv až na základě vyplacených mezd
 • Žádáme o stanovisko, zda se na pozastavení činnosti vzdělávacích institucí dospělých vztahuje programu ANTIVIRUS a kdy mohou neškolské vzdělávací instituce ve vzdělávání dospělých zahájit prezenční výuku
 • Zpracování nové verze programu Kurzarbeit II
 • Připravit a zajistit rekvalifikace v regionech v úzké spolupráci se zaměstnavatelskými a podnikatelskými organizacemi podle jejich potřeb tam kde dojde k restrukturalizaci podniků a služeb
 • Hledat ve spolupráci s obcemi a kraji nástroj na pomoc zaměstnavatelům zřizovaných kraji a obcemi (platem ne mzdou) – severočeská filharmonie, domovy seniorů zřizované kraji, Národní divadlo, příspěvkové organizace, i školy
 • Dořešit problematiku statutárních orgánů s.r.o. kde je jenom jeden jednatel a má uzavřenu pracovní smlouvu a platí všechny odvody
 • Odložit 80 % plateb ze sociálního pojištění při prokázaném poklesu tržeb o 30 % oproti stejnému období v roce 2019.

Zemědělství:

 • Pokračovat v řešení kůrovcové kalamity v lesích a strategii dalšího rozvoje lesů
 • Zajištění finanční podpory na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů včetně seštěpkování jehličnatých porostů do 40 let věku poškozených lýkožroutem nebo václavkou
 • Opatření proti kalamitnímu přemnožení hraboše polního
 • Opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině
 • Zajištění sezónních pracovníků – českých i zahraničních

Průmysl, obchod a stavebnictví:

 • Podpora vědy výzkumu a inovací + aplikovaný výzkum
 • Intenzivní pokračovaní v legislativních pracích a dokončení a schválení rekodifikace stavebného práva
 • Pokračování probíhajících projektů financovaných z veřejných prostředků a obnovit přípravné práce na projektech připravovaných, akcelerovat přípravu staveb
 • Podpora bytové výstavby – spolupráce z veřejného a soukromého kapitálu
 • Podpora investičních pobídek pro bytovou výstavbu (snížení, zrušení např. DPH na omezenou dobu)
 • Povolit za jasně stanovených podmínek práci pracovníkům ze zahraničí mimo EU, obnovit „Programy“ – platí pro všechny obory, kde jsou dnes (též pro dopravu, textil, zemědělství, zdravotnictví, sociální služby, obchod)
 • Podpora obchodní obslužnosti venkova
 • V souvislosti s dopady koronavirové pandemie zejména na těžební průmysl zpracovat a prosadit změny novely Horního zákona, který je v současné době v Poslanecké sněmovně zejména v prodloužení lhůty pro převod rezerv včetně nákladů na „Technickou likvidaci“ do roku 2030, alternativně řešit ve stejném časovém intervalu splátkovým kalendářem. Zároveň u úhrad z vydobytých nerostů je z hlediska dodavatelsko odběratelských vztahů nevhodné stanovení ceny každý rok vládním nařízením
 • Nechat zpracovat vládou u chystané „Zelené dohody“ dopady na průmysl a další obory a též prosadit zpracování RIA

Oblast sociálních služeb

 • Spustit mimořádnou dotaci sociálních služeb za účelem kompenzace zvýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb a mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách v souvislosti s pandemií.
 • Rozšíření povinného testování pro nově přijímané klienty pobytových zařízeních sociálních služeb.
 • Rychlejší uvolňování přerušených sociálních služeb za zpřísněných režimových a hygienických opatření.

Oblast zdravotnictví

 • V souvislosti s uvolňováním restrikcí neprodleně připravit a publikovat ke každé skupině hygienicko – epidemiologických opatření nezbytná pro zahájení provozu. Totéž platí i pro podmínky přeshraničního styku.
 • Do 31. května rozhodnout o provozu letních dětských táborů a zpracovat konkrétní podmínky technicko – organizačního zabezpečení a hygienicko – epidemiologického zabezpečení provozu.
 • Úprava úhradových mechanismů pro r. 2020 zejména směrem k lůžkovým zdravotnických zařízení.

Oblast kultury

 • S dostatečným předstihem rozhodnout o trvání omezení hromadných akcí, například v období letních prázdnin.
 • Navýšit Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů na 2020–2021
 • Podpora pro zachování existence knihkupců a pro udržení pestrosti knižního trhu a přežití nakladatelů. Zvážení snížení či osvobození knih od DPH.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme