Právní aspekty podnikání v Číně

Pochopení principů čínského právního myšlení může předejít řadě komplikací ve vašem podnikání v této zemi.V posledních několika letech došlo k významnému zintenzivnění obchodních i politických vztahů mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. Český export se od roku 2010 téměř zdvojnásobil a také rozšířil do nových odvětví, jako jsou nanotechnologie, zdravotnický průmysl, ale i sportovní vybavení nebo zdravá výživa. Ruku v ruce s tímto trendem se zvyšuje znalost českých podnikatelů o specifikách čínské kultury a místního trhu, která je základním kamenem úspěchu.

Poněkud ve stínu ovšem zůstává povědomí o čínském právním prostředí, kde je informovanost často omezena na problematiku práva duševního vlastnictví (IPR), případně některé druhy rozšířených podvodů. Přitom pochopení principů čínského právního myšlení může předejít řadě komplikací ve vašem podnikání.

Co je psáno, nemusí být dáno – západní morálku v tom nehledejte

Rychlý rozvoj čínské ekonomiky v uplynulých dekádách byl doprovázen stejně překotnou modernizací právního systému, kdy byly masově přejímány západní právní normy a instituce. Tento proces, jehož smyslem bylo mimo jiné přilákání zahraničních investorů a zapojení země do mezinárodních organizací, však nevyhnutelně vedl k odcizení formální legislativy od reálné praxe. Důsledkem toho je pak relativně nízká a selektivní vymahatelnost práva.

Situaci lze snadno demonstrovat na příkladu českého exportéra, který nás požádal o analýzu regulace kouření a tabákových výrobků. Ke svému překvapení jsme zjistili, že Čína přijala v této oblasti velice tvrdá opatření, včetně zákazu kouření v barech a restauracích. Realita je ovšem taková, že tuto legislativu dodržují v podstatě pouze velké (často západní) řetězce hotelů, obchodů či restaurací. Jinak se vesele kouří téměř všude, včetně kancelářských budov nebo školní tělocvičny, kam chodím hrát basketbal. Obdobné je to například s bezpečností práce, dopravními předpisy atd. Pohled čínských úřadů na zahraniční společnosti totiž v těchto otázkách může být poněkud přísnější než v případě domácí firmy.

Pragmatismus nad zákon – aneb registrujte patenty a ochranné známky

Nejde však pouze o přejímání cizí legislativy. Čínský výklad práva vychází z odlišného kulturního a historického kontextu. Spravedlnost v Číně není slepá, ale naopak pragmatická a uvědomělá. Orgány proto při aplikaci práva hledí na sociální kontext, státní politiku a konkrétní okolnosti případu často více než na text právní normy.

To je dobře vidět na současném pokroku v oblasti práv duševního vlastnictví. Hlavním důvodem zlepšení není ani tak změna legislativy nebo tlak vyspělých států, jako spíš motivace existující právo skutečně uplatňovat. Ta může být dána třeba tím, že samotná Čína registruje velké množství patentů a snaží se etablovat vlastní globální „značky“. Ochrana IPR tedy začíná být vitálním zájmem čínského byznysu a české společnosti by ji měly brát velice vážně.

Flexibilní aplikace práva především – v dobrém i ve zlém

Flexibilní aplikace práva jde potom napříč obory a stupni rozhodování. Chystáte-li se v Číně investovat, je dobré nejprve nahlédnout do Katalogu pro zahraniční investice vydávaného centrální vládou, požádat o záštitu orgány české státní správy a případně podepsat memorandum s lokálními autoritami. S oficiální podporou nejen snáze dosáhnete na investiční pobídky, ale můžete také očekávat rychlejší, vstřícnější a flexibilnější jednání všech zainteresovaných institucí.

Vztahy a regionální odlišnosti – aneb Šanghaj, Peking, Kanton vs. ostatní

Právní pragmatismus logicky produkuje značné regionální rozdíly. Zatímco v méně rozvinutých oblastech hrají stále velkou roli v rozhodování státních orgánů postavení obou stran, vztahy a další okolnosti, vyspělá ekonomika rozvinutých regionů, jako je Šanghaj a její okolí, dnes klade větší důraz i na předvídatelnost a vymahatelnost práva. Regionální odlišnosti je proto třeba mít na paměti nejen při tvorbě marketingového plánu, ale také při výběru obchodního partnera a zvažování případného právního sporu.

Váha kontraktu – mediace jako preferované řešení

I ve vyspělých oblastech však přetrvává (a bude přetrvávat) řada odlišností od západního právního systému. Číňané například preferují mediaci a smírné řešení před černobílým západním pohledem na smlouvy a platné právo. Jednoznačného rozsudku se tak u soudu dočkáte zřídka.

Na uzavírání psaných a jasně specifikovaných smluv byste však neměli rezignovat. Poskytnou vám argumenty a silnější postavení. Současně na ně ale nelze spoléhat a je třeba mít na paměti vaše faktické postavení v každém momentu obchodního vztahu. Protože aktuální situace bude hrát při posuzování případu důležitou roli.

Vhodným příkladem je kompenzace za dodání vadného zboží. Ta je nejčastěji řešena slevou při příští dodávce, a nikoliv přímou finanční kompenzací, nezávisle na obsahu smlouvy. Toto řešení je z čínského pohledu smírné a pragmatické, protože na jedné straně teoreticky kompenzuje odběratele a příliš nepoškozuje dodavatele na straně druhé.

K smluvnímu právu je ještě důležité dodat, že neexistuje mezinárodní smlouva o vzájemném uznávání soudních rozhodnutí mezi Čínskou lidovou republikou a většinou západních států včetně České republiky. Má-li tedy být smlouva vymahatelná v Číně, musí obsahovat příslušnost čínského soudu nebo správnou arbitrážní doložku.

Řada zahraničních malých a středních firem podnikajících v Číně do značné míry rezignuje na formální právní procedury, jako je uzavírání psaných smluv nebo registrace IPR. Tuto cestu ovšem nelze doporučit. Jednak v posledních letech dochází v mnoha oblastech k výraznému zlepšení vymahatelnosti práva a současně se tím výrazně zhoršuje jejich postavení v případě sporu. Připravte se však na to, že budete muset hrát podle odlišných pravidel, než jaká známe z Evropy.

Důležité zdroje informací a právní pomoci


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Michal Holas, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Šanghaji

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme