Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 1. týden 2021 (částka 1–6 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 6 rozeslaná 7. 1. 2021

11/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

10/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

9/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

Částka 5 rozeslaná dne 12. 1. 2021

8/2021
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Částka 4 rozeslaná dne 12. 1. 2021

7/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

Částka 3 rozeslaná 12. 1. 2021

6/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 2 rozeslaná 7. 1. 2021

5/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky

4/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky

Částka 1 rozeslaná 7. 1. 2021

3/2021
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

2/2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

1/2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme