Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 1. týden 2023 (částka 1–2 Sb./1–2 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci brownfieldů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 2 rozeslaná dne 5. 1. 2023

3/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

2/2023
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

Plné znění částky 2 (118 kB)

Částka 1 rozeslaná dne 2. 1. 2023

1/2023
Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)

Komentář

Dne 2. ledna 2023 bylo ve Sbírce zákonů v částce 1 publikován Zákon č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, známý také pod označením sankční zákon.

Uvedený předpis upravuje na národní úrovni postup předkládání návrhů na zařazení subjektů, vůči nimž by se měla uplatňovat omezující opatření, na sankční seznam podle příslušného předpisu Evropské unie [1], postup pro zápis subjektů na vnitrostátní sankční seznam a pravidla přijímání vnitrostátních omezujících opatření vůči některým subjektům za jednání postižitelné podle příslušného předpisu Evropské unie [2].

Sankční zákon svěřuje do působnosti ministerstva vnitra shromažďování, ověření a hodnocení podkladů pro zařazení subjektů na sankční seznam – Evropské unie i vnitrostátní. Zjistí-li ministerstvo vnitra informace, že konkrétní subjekt se dopustil postižitelného jednání, předkládá vládě návrh na zařazení subjektu na sankční seznam. Samotné rozhodnutí o zařazení konkrétního subjektu na sankční seznam přísluší vládě. Evropský sankční seznam je nadán větší prioritou a umístění na vnitrostátní sankční seznam se děje zejména v případě, kdy hrozí zmaření účelu, pro který by měl být subjekt zapsán na sankční seznam Evropské unie.

Zákon dále upravuje proces podávání námitek ze strany subjektu zapsaných na některý ze sankčních seznamů, jejich projednání a také soudní přezkum. Z něho je, z důvodu projednávání utajovaných informací, vyloučena veřejnost, resp. mohou se jej účastnit pouze osoby, kterým jsou projednávané informace již známy.

Samotný sankční zákon neupravuje konkrétní opatření, jež je možná uložit, ale odkazuje na již uváděné předpisy Evropské unie a tuzemský zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Ty jsou upraveny značně široce a mohou postihovat oblast obchodu a služeb, peněžních služeb a finančních trhů, dopravy a spojů, technickou infrastrukturu, pohyb osob, veřejné zakázky či vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky.

Sankční zákon upravuje přestupky, porušení povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se osoba dozvěděla v souvislosti s řízením o zařazení na sankční seznam a o nichž je zájem, aby zůstaly utajeny. Dalším přestupkem je pak neposkytnutí součinnosti na výzvu ministerstva vnitra ke sdělení informací významných pro rozhodnutí o zařazení na sankční seznam. Co se týče pokuty, ta v případě jmenovaných přestupků může být uložena do výše 200.000,- Kč.


[1] Akty přijímané podle hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii a části páté hlavy IV Smlouvy o fungování Evropské unie, například rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění, společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (2001/931/SZBP), v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu, v platném znění, rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní, v platném znění, nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní, v platném znění, rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy, v platném znění, nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy, v platném znění, rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv, v platném znění, nařízení Rady 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv, v platném znění.

[2] viz. výše

Zpět na začátek

Plné znění částky 1 (103 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 2 rozeslaná dne 5. 1. 2023

4/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

3/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy

Plné znění částky 2 (2 MB)

Částka 1 rozeslaná dne 5. 1. 2023

2/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky

1/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky

Plné znění částky 1 (1MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme