Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2023 (částka 35–38 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38 rozeslaná dne 10. 3. 2023

64/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

63/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Komentář

Dne 10. 3. 2023 byla ve Sbírce zákonů v částce 37 a 38 publikována nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

Nadepsaná nařízení byla přijata v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) v letech 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím Strategického plánu SZP. Strategický plán SZP České republiky na období 2023 až 2027 podléhá schvalovacímu procesu Evropské komise a na jeho základě je možné čerpat dotace z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, upravuje podmínky poskytování dotací pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC – Areas with Natural or other Constraints). Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy a bude kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku přírodního omezení.

Nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, upravuje podmínky poskytování dotací pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě. Smyslem tohoto opatření je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících. Z hlediska ochrany přírody a druhové rozmanitosti se jedná o velice významné oblasti, jejichž obhospodařování bývá ztíženo přírodními podmínkami, což vede u těchto ploch ke zvýšenému riziku jejich opouštění a následné degradace.

Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy, upravuje podmínky pro poskytování dotací pro zalesňování zemědělské půdy realizovaná na vymezené zemědělské půdě vhodné pro zalesnění podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a na základě typologie zalesňovaných půd v souladu s národními právními předpisy, která byla konzultována také s Ministerstvem životního prostředí. Zalesnění bude podle projektu zalesnění stanovištně prováděno vhodnými druhy dřevin. V rámci opatření pro zalesnění budou poskytovány tři druhy dotací, a to dotace na založení lesních porostů, dotace na péči o lesní porosty a dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Společně pro všechny druhy výše uvedených dotací platí, že budou poskytovány na hektar způsobilé zemědělské půdy a budou kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku právního omezení v zájmu ochrany přírody. Žadatelem o dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby, které obhospodařují v příslušných oblastech evidovanou zemědělskou půdu nebo zalesní zemědělskou půdu, za současného ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku, a plní podmínky pro poskytnutí dotace. Příslušným orgánem, jenž žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie, je Státní zemědělský intervenční fond, který plní v rámci Společné zemědělské politiky funkci platební agentury.

Zpět na začátek

62/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Plné znění částky 38 (231 kB)

Částka 37 rozeslaná dne 10. 3. 2023

61/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Plné znění částky 37 (15 MB)

Částka 36 rozeslaná dne 8. 3. 2023

60/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

59/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

58/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 36 (137 kB)

Částka 35 rozeslaná dne 8. 3. 2023

57/2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost

Plné znění částky 35 (887 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme