Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2016 (částky 29 – 31 Sb./ 6 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území ČR. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení. Plné znění právních předpisů v PDF.11. týden – 14. až 20. března 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 31 rozeslaná dne 17. 3. 2016

81/2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

80/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

79/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

78/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

Plné znění částky 31 (518 KB)

Částka 30 rozeslaná dne 14. 3. 2016

77/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.

76/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

75/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 30 (2 MB)

Částka 29 rozeslaná dne 18. 3. 2016

74/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

73/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Plné znění částky 29 (404 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 14. 3. 2016

14/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijaté v Bruselu dne 17. září 2014  

Plné znění částky 6 (743 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme