Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2016 (částky 38 – 39 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o inspekci práce, zákon o živnostenském podnikání a zákon o zaměstnanosti. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.13. týden – 28. března až 4. dubna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 39 rozeslaná dne 31. 3. 2016

96/2016
Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Plné znění částky 39 (2 MB)

Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2016

95/2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

94/2016
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

93/2016
Vyhláška o Katalogu odpadů

Plné znění částky 38 (3 MB)

Částka 36 rozeslaná dne 31. 3. 2016

91/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

90/2016
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

89/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

88/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 36 (663 KB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme