Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2023 (částka 43–47 Sb./9 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 47 rozeslaná dne 31. 3. 2023

86/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023 

85/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Komentář

Dne 31. 3. 2023 byla ve Sbírce zákonů v částce 47 publikována Vyhláška č. 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

Uvedená vyhláška byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě zákonného zmocnění stanoveného v ust. § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Zmíněné ustanovení umožňuje Ministerstvu práce a sociálních věcí v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

ČSÚ ve svých údajích deklaroval za měsíc leden 2023 nárůst průměrné ceny 1 kilowatthodiny elektřiny na 8,15 Kč. Zvýšení ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 467/2022 Sb. tak činí 35,84 %. Z důvodu takto významného překročení výše uvedené dvacetiprocentní hladiny přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k navýšení průměrné ceny pohonné hmoty pro účely poskytování cestovních náhrad u elektřiny, a to z dosavadních 6,00 Kč na 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu.

Zpět na začátek

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.

Částka 46 rozeslaná dne 31. 3. 2023

84/2023
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie 

83/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 

82/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů 

81/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 

80/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření  

Částka 45 rozeslaná dne 30. 3. 2023

79/2023
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

78/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. 

77/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb. 

76/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb

Komentář

Dne 30. 3. 2023 bylo ve Sbírce zákonů v částce 45 publikováno Nařízení vlády č. 76/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.

Příspěvek pro solidární domácnost je dávka zavedená zákonem č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o dávku náležející fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou – uprchlík z Ukrajiny. Výše a doba vyplácení této dávky je dále podrobněji upravována nařízeními vlády, jejichž vydávání je uvedeným zákonem předvídáno.

Nadepsané nařízení vlády, které nabylo účinnosti dne 31. 3. 2023, prodlužuje účinnost nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, o tři kalendářní měsíce, tzn. do konce června 2023, a to bez dalších úprav.

Současná výše příspěvku pro solidární domácnost je tedy následující:

 1. sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 3.000,- Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc; maximálně lze zohlednit 3 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti,
 2. nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši
  1. 5.000,- Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu,
  2. 9.000,- Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby,
  3. 12.000,- Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby,
  4. 14.000,- Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, nebo
  5. 15.000,- Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob.

Závěrem lze uvést, že podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí byl příspěvek pro solidární domácnost k prosinci 2022 vyplacen přibližně 18 tis. příjemcům (solidárním domácnostem), v rámci kterých bylo podpořeno téměř 48 tis. osob s dočasnou ochranou.

Zpět na začátek

Částka 44 rozeslaná dne 30. 3. 2023

75/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 43 rozeslaná dne 28. 3. 2023

74/2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

73/2023
Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 

72/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 9 rozeslaná dne 30. 3. 2023

14/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme