Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2016 (částky 49 – 52 Sb./ 10 – 11 Sb.m.s.)

Částka 52 rozeslaná dne 29. 4. 2016

V tomto týdnu bylo mj. publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.17. týden – 25. dubna až 1. května 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

136/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti  

Plné znění částky 52 (1 MB)

Částka 51 rozeslaná dne 29. 4. 2016

135/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek  

134/2016
Zákon o zadávání veřejných zakázek  

Plné znění částky 51 (2 MB)

Částka 50 rozeslaná dne 25. 4. 2016

133/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)  

132/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 50 (659 KB)

Částka 49 rozeslaná dne 25. 4. 2016

131/2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016  

130/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

129/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů  

128/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

127/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

126/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

125/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 49 (715 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 11 rozeslaná dne 29. 4. 2016

21/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými  

Plné znění částky 11 (2 MB)

Částka 10 rozeslaná dne 25. 4. 2016

20/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959

19/2016
SděleníMinisterstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15)  

Plné znění částky 10 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme