Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2023 (částka 60–62 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty a formulářových podáních pro daně z příjmů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 62 rozeslaná dne 28. 4. 2023

119/2023
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

118/2023
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

Částka 61 rozeslaná dne 28. 4. 2023

117/2023
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 

116/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

115/2023
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách 

114/2023
Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW 

Komentář

Ministerstvem průmyslu a obchodu byla na základě zmocnění založeného energetickým zákonem vydána vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, a to v návaznosti na zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Ten umožnil zbudování výrobny elektřiny s výkonem do 50 kW bez nutnosti obstarání stavebního povolení a získání patřičné licence udělené Energetickým regulačním úřadem.

Zveřejněná vyhláška stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW a tím umožňuje jejich další rozvoj a instalace. Jednou z podmínek umístění výrobny elektřiny je, že musí splňovat podmínky bezpečné instalace podle této vyhlášky (upravena např. konkrétní materiál třídy reakce na oheň instalovaného fotovoltaického panelu, požadavky na bezpečné vypnutí výrobny elektřiny požadavky na bezpečné provedení kabelového vedení).

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 5. 2023.

Zpět na začátek

113/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.

Částka 60 rozeslaná dne 26. 4. 2023

112/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme