Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.18. týden – 27. dubna až 3. května 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42 rozeslaná dne 30. 4. 2015

102/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

101/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

100/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 42 (517 kB)

Částka 41 rozeslaná dne 28. 4. 2015

99/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

98/2015
Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Plné znění částky 41 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 17 rozeslaná dne 28. 4. 2015

30/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrad České republiky k Evropské úmluvě o vydávání, Evropské úmluvě o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině

29/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti

Plné znění částky 17 (934 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme