Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2022 (částka 53–56 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 56 rozeslaná dne 5. 5. 2022

113/2022
Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti

Komentář

Dne 5. 5. 2022 bylo ve Sbírce zákonů v částce 56 publikováno Usnesení Poslanecké sněmovny č. 113/2022 Sb., o ukončení stavu pandemické pohotovosti.

Pandemická pohotovost je stav, do kterého vstoupila Česká republika dne 27. února 2021, tedy dnem účinnosti zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, všeobecně známého jako Pandemický zákon (dále jen „Pandemický zákon“). Stav pandemické pohotovosti umožňuje Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím vyhlašování mimořádných opatření, jejichž účelem je řešení krizové situace a zmírňování dopadů pandemie nemoci COVID-19. Prostřednictvím mimořádných opatření je mimo jiné možné omezovat některá práva a svobody, stejně jako ukládat určité povinnosti. Mezi nejvýraznější omezení, ke kterým došlo za použití mimořádných opatření, patří například omezení obchodu, služeb a stanovení zvláštních podmínek jejich provozování.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 Pandemického zákona je možné stav pandemické pohotovosti zrušit či obnovit usnesením Poslanecké sněmovny, na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Na základě uvedeného ustanovení bylo na návrh vlády přijato Poslaneckou sněmovnou předmětné usnesení, jímž došlo s účinností od 5. května 2022 k ukončení stavu pandemické pohotovosti.

Zpět na začátek

Částka 55 rozeslaná dne 5. 5. 2022

112/2022
Nařízení vlády Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 

111/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Částka 54 rozeslaná dne 5. 5. 2022

110/2022
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

Částka 53 rozeslaná dne 5. 5. 2022

109/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 

108/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 

107/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme