Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2021 (částka 80–81 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81 rozeslaná dne 12.5. 2021

194/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

193/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

Plné znění částky 81 (1 MB)

Částka 80 rozeslaná dne 12. 5. 2021

192/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 

Komentář

Dne 12. května 2021 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce č. 80 vyhlášen zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2021. 

Přijetím předmětného zákona je sledováno především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení významu zákonných zástupců při právních jednání nezletilých. Zákonodárce tak reaguje na aktuální společenský problém vysokého množství exekucí vedených proti nezletilým, jakož i exekucí vedených proti dospělým osobám, které ale dluh nabyly v období před dovršením osmnáctého roku věku.

Do občanského zákoníku je doplněn nové ustanovení § 899a OZ, na základě kterého je obecně možné vymoci dluh nezletilého, který není plně svéprávný, pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před dosažením zletilosti. Dále zákon zavádí mechanismus, kdy pokud dítěti vznikl dluh na základě právního jednání učiněného se souhlasem rodiče, ručí za tento dluh rodič.

Dále je rovněž nově upravena situace, kdy se k plnění smluvní pokuty zaváže nezletilý, který v době uzavření smlouvy nedovršil věk patnácti let. V takovém případě se k ujednání o smluvní pokutě nepřihlíží.

Novela doplňuje druhý odstavec ust. § 1932 občanského zákoníku, když mění obecné pravidlo pro započítávání částečného plnění na vnitřně strukturovaný peněžitý dluh. Toto opatření předcházející zadlužení spotřebitelů stanoví, že pokud je dlužníkem spotřebitel, který je v prodlení s plněním dluhu, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté úroky, a nakonec na úroky z prodlení. Upřednostněním plnění na jistinu před plněním na úrok je sledováno zamezení nadměrnému nárůstu příslušenství a následná neschopnost splacení primárního dluhu.

Závěrem lze shrnout, že tento legislativní akt cílí na celkové předcházení vzniku dětských dluhů a zamezení dalšímu zadlužování spotřebitelů.

Zpět na začátek

191/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

190/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 

189/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 80 (120 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme