Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2022 (částka 62–66 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 66 rozeslaná dne 27. 5. 2022

135/2022
Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Komentář

Dne 27. 5. 2022 bylo ve Sbírce zákonů v částce 66 publikováno Usnesení vlády České republiky č. 135/2022 Sb. o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu.

Výše nadepsaným usnesením vlády České republiky došlo v souladu s čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, k prodlužení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády dne 2. března 2022 č. 147, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. května 2022 č. 242, a to do 30. června 2022 23:59 hodin.

Tímto předpisem vláda České republiky stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

Zpět na začátek

Částka 65 rozeslaná dne 27. 5. 2022

134/2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“

Částka 64 rozeslaná dne 27. 5. 2022

133/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

132/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 

131/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 

130/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

129/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

128/2022
Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Komentář

Dne 27. 5. 2022 byl ve Sbírce zákonů v částce 64 publikován Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Uvedený předpis přináší změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a to zejména ve třech oblastech týkajících se daní z příjmů.

Zaprvé se jedná o změny v odpočtu bezúplatného plnění od základu daně, kdy u fyzických osob lze za zdaňovací období roku 2022 podle § 15 odst. 1 ZDP od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu až do výše 30 % ze základu daně. U osob právnických lze za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 podle § 20 odst. 8 ZDP od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.

Zadruhé přináší nadepsaný zákon změnu v oblasti osvobození od daně z příjmu, kdy od daně z příjmu je osvobozen příjem zaměstnance podle ZDP ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem podle ZDP tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Dále je pak od daně z příjmu osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Zatřetí dochází ke změně v oblasti daňových výdajů, kdy výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění. Pokud však poplatník daně z příjmů uplatní takový výdaj, nelze současně související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně ani jako položku snižující základ daně.

Zpět na začátek

Částka 63 rozeslaná dne 25. 5. 2022

127/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 

126/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 

125/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62 rozeslaná dne 25. 5. 2022

124/2022
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 

123/2022
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme