Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2021 (částka 91–94 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 94 rozeslaná dne 9. 6. 2021

229/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

228/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 94 (208 kB)

Částka 93 rozeslaná dne 9. 6. 2021

227/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 

226/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 

225/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

224/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb. 

223/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení 

222/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 93 (120 kB)

Částka 92 rozeslaná dne 9. 6. 2021

221/2021
Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) 

Komentář

Dne 9. června 2021 byl ve Sbírce zákonů v částce 92 po několika neúspěšných pokusech přijat zákon č. 221/2021 Sb. o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon), který nabude účinnosti 1. 12. 2021.

Tento často kritizovaný právní předpis definuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou činnost zaměřenou na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úpravu. Dále zahrádkářský zákon obsahuje definici pojmu zahrádkářská osada, kterou je pozemek nebo více pozemků v užívání nebo požívání spolku, které umožňuje jejich individuální užívání nebo požívání alespoň 3 členy tohoto spolku. Zahrádkářský zákon rovněž zavádí zvláštní úpravu pachtu ve vztahu k pozemku pro zahrádkářskou činnost. Ten je možný pouze na dobu určitou, a to nejméně na dva roky. V případě, že propachtovatelem bude stát nebo obec, bude minimální možná doba pachtu deset let.

Zpět na začátek

220/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

219/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

218/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 92 (311 kB)

Částka 91 rozeslaná dne 7. 6. 2021

217/2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 

216/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 

215/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů 

214/2021
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

Plné znění částky 91 (97 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme