Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2023 (částka 73–79 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 79 rozeslaná dne 9. 6. 2023

158/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

157/2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“

Plné znění částky 79 (186 kB)

Částka 78 rozeslaná dne 9. 6. 2023

156/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 78 (18 MB)

Částka 77 rozeslaná dne 9. 6. 2023

155/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 77 (19 MB)

Částka 76 rozeslaná dne 9. 6. 2023

154/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 76 (4 MB)

Částka 75 rozeslaná dne 9. 6. 2023

153/2023
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Plné znění částky 75 (21 MB)

Částka 74 rozeslaná dne 5. 6. 2023

152/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Plné znění částky 74 (306 kB)

Částka 73 rozeslaná dne 5. 6. 2023

151/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

150/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

149/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku 

148/2023
Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Komentář

Tento zákon zjednoduší stavebníkům dosavadní postup obstarávání stanovisek v oblasti ochrany životního prostředí (posouzení vlivů na životní prostředí) od dotčených orgánů, jež jsou nezbytná k získání stavebního povolení.

Stávající právní úprava neumožňuje získání stanovisek od všech dotčených orgánů naráz na základě jediné žádosti, ale pouze samostatně, od každého z dotčených orgánů zvlášť. To bylo nezřídka spojeno se značnou časovou a administrativní zátěží, nehledě na roztříštěnou právní úpravu v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s prováděním staveb. Ta je upravena např. zákonem o geologických pracích, zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem o lesích, zákonem o vodách či zákonem o ochraně ovzduší.

Nově nebude povinnost obstarání potřebných stanovisek tížit stavebníka, nýbrž přejde na stavební úřad. Stavebníkovi bude stačit podat jedinou žádost. Podmínkou je, že se jedná o záměr, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jednotné environmentální stanovisko pak nahradí stanoviska správních orgánů vydávaná v působnosti zákonů upravujících ochranu životního prostředí, jejichž příklady byly uvedeny výše.

Příslušným správním úřadem bude v případech záměrů podléhajících procesu EIA, záboru větší plochy zemědělské nebo lesní půdy krajský úřad, ve většině zbylých pak obecní úřad obce s rozšířenou působností (v případě vojenských újezdů újezdní úřad) a výjimečně také Ministerstvo životního prostředí – u záměrů s celostátním dopadem, např. jaderných elektráren.

Spolu se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku byla schválena novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Ekologickým občanským sdružením je jí dána možnost účastnit se řízení podle stavebního zákona, pokud se v něm současně rozhoduje o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a/nebo o povolení výjimky ze zákazů v případě ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (jedná se o tzv. druhovou výjimku).

Počínaje 1. lednem 2024, kdy zákon o jednotném environmentálním stanovisku vstoupí v účinnost, by se stavebníkům mělo odlehčit od dosavadní administrativní zátěže spojené s prováděním staveb, při současném zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí.

Zpět na začátek

Plné znění částky 73 (799 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme